นายกฯ มอบสาส์นวันเด็ก เน้นย้ำ ความสามัคคี อ้างจะทำให้สำเร็จทุกอย่าง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 14:31:00 น.

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบสาส์นวันเด็ก พร้อมทั้งขอมอบคำขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ" ปีนี้ว่า "สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ โดยนายกฯ บอกว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และเป็นพลังในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่ปัญญา มีคุณธรรม ความสามัคคี และมีจิตอาสาเพื่อสังคม ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สำคัญคือยึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายกฯ กล่าวว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้ ได้เน้นให้เด็กไทยให้ความสำคัญในเรื่อง "ความสามัคคี" เพราะความสามัคคีทำให้ทุกอย่างสามารถสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน "มีความรู้คู่ปัญญา" หมายความว่า นอกจากเด็กและเยาวชนจะต้องพยายามศึกษาให้มีความรู้แล้ว ต้องนำความรู้นั้นมาทำให้เกิดปัญญา สามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ส่วน "คงรักษาความเป็นไทย" เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรใส่ใจ เพราะประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญาไทยซึ่งควรค่าแก่การรักษาไว้ สุดท้ายคือ "ใส่ใจเทคโนโลยี" หมายความว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อชีวิตของคนเราเป็นอันมาก จึงต้องใส่ใจ ต้องเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ แต่การใช้เทคโนโลยีก็ต้องรู้จักใช้อย่างเท่าทัน เข้าใจถึงประโยชน์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง