นายกฯ แจงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 13:01:23 น.

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา , นายกิจจา ผลภาษี และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้แถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล มีหลักการสำคัญ 3 ด้าน คือ 1.การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ 2.สร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตร พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ และ 3.บูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อบริหารจัดการน้ำให้ลงสู่ทะเลโดยเร็ว ส่วนแนวคิด จะมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการซับน้ำ ชะลอน้ำ ในขณะที่พื้นที่กลางน้ำ จะให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ เช่น การทำฟลัดเวย์ และแก้มลิง ส่วนพื้นที่ปลายน้ำ จะให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำ และผลักดันออกสู่ทะเลโดยเร็ว ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการเพื่อบรรเทาอุทกภัย และบริหารจัดการอย่างบูรณาการและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวต่อว่า แผนที่จะดำเนินการในปี 2555 คือ ลดระดับความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม ในปี 2555 โดยใช้งบประมาณ 18,110 ล้านบาท ซึ่งได้จัดเตรียมงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการจัดทำระบบข้อมูล ระบบพยากรณ์ และระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ โดยการเริ่มปลูกป่า และพืชซับน้ำตามแนวพระราชดำริ การบริหารจัดการพื้นที่กลางน้ำ จะมีการจัดการการระบายน้ำของเขื่อนหลัก จัดทำเส้นทางรับน้ำ และแก้มลิงขนาดใหญ่ ปรับปรุงคันกั้นน้ำ ทำกำแพงป้องกันตลิ่ง ปรับปรุงประตูน้ำ สถานีสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขุดลอกคูคลอง ประมาณ 100 แห่ง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การบริหารจัดการพื้นที่ปลายน้ำ โดยการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช จัดทำและเสริมคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ปรับปรุง และขุดลอกทางระบายน้ำ ขุดลอกคลองใต้สะพานรถไฟข้ามคลอง ขุดลอกคลองสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา และท่าจีน ปรับปรุงประตูน้ำ สถานีสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ประมาณ 100 แห่ง ขณะที่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จะทำการสร้างแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่ง ปรับปรุงคันคลอง เสริมถนนเป็นคันกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ จะจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับนิคมอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำด้วยตนเอง รวมทั้งจัดตั้งกองทุนประกันภัย เพื่อช่วยเหลือการประกันวินาศภัยในภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ส่วนการพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการ จะจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ในลักษณะ Single Commard เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ปรับปรุงระบบเตือนภัย และแผนเผชิญเหตุ ปรับปรุงแผนช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระหว่างน้ำท่วม และน้ำลด ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน และประชาชน

นอกจากนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวต่ออีกว่า ด้านแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการและยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนาระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และระบบเตือนภัย วงเงิน 3 พันล้านบาท การฟื้นฟูอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท โดยการปลูกป่า สร้างฝายแม้ว สร้างอ่างเก็บน้ำ หรือเขื่อนในลุ่มน้ำยม สะแกกรัง น่าน และป่าสัก รวมทั้งอนุรักษ์ดิน และน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก การกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นพื้นที่เพื่อการรับน้ำ วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท โดยกำหนดพื้นที่ในเขตเจ้าพระยาตอนบน และตอนล่าง ประมาณ 10 แห่ง กำหนดมาตรการชดเชยกรณีเสียหายเป็นพิเศษ ปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานให้เป็นแก้มลิงประมาณ 2 ล้านไร่ ในฤดูน้ำหลาก และการจัดสร้างและปรับปรุงโครงข่ายระบายน้ำขนาดใหญ่ของประเทศวงเงิน 1.77 แสนล้านบาท โดยจะทำทางน้ำหลาก หรือทางผันน้ำ จากแม่น้ำป่าสักถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ไปทางตะวันออกหรือทั้งสองฝั่ง จัดทำโครงการผังการใช้ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในผัง รวมทั้งจัดทำพื้นที่ปิดล้อม และโครงการปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และค้นริมแม่น้ำส่วนที่เหลือ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง