ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อขรก.ครูและบุคลากร ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 11:17:25 น.

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ส่วนราชการต่างๆ ได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 รวม 454 ราย นั้น

ขณะนี้ ทาง ก.ค.ศ.โดย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคำร้องคัดค้าน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานรางวัลของผู้ขอรับการประเมิน และได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน รวมทั้งได้มีการตรวจสอบข้อมูล ณ สถานศึกษา ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ว5/2554 ว จำนวน 369 ราย

อย่างไรก็ตาม นางศิริพร กล่าวต่อว่า ก.ค.ศ.ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นเวลา 15 วัน นับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ โดยเริ่มทยอยประกาศรายชื่อฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในประกาศครั้งแรก จะประกอบไปด้วยเป็นรายชื่อข้าราชการครูฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 44 ราย (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 22 ราย และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 22 ราย) สังกัดสำนักงาน กศน.จำนวน 27 ราย (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 1 ราย และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 26 ราย) จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.moe.go.th/webtcs หากท่านใดประสงค์จะคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้แสดงความเห็นคัดค้านต่อสำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ได้ภายในเวลา 15 วัน โดยนับต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อฯ ทางเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่มีผู้ใดร้องคัดค้าน ก.ค.ศ.จะตั้งคณะกรรมการไปประเมิน ณ สถานศึกษาต่อไป จึงขอให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อม โดยจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ตามที่ได้เสนอขอมา เพื่อรอรับการประเมินต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง