รายงานพิเศษ : อบต.กฤษณา คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ศูนย์เด็กเล็กชุมชนด้านสุขภาพ จ.สุพรรณบุรี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 06:00:00 น.

"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ถือว่าเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย ซึ่งจะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป แต่กลับมีข้อมูลที่น่าตกใจว่า ปัจจุบันมีเด็กไทยอายุ 0-5 ขวบ จำนวนมากอยู่ในภาวะทุพโภชนาการส่วนเด็กอายุ 3-5 ขวบ ก็ไม่ได้รับการเตรียมพร้อมที่จะเข้าเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ?แนวทางแก้ปัญหาของรัฐบาล คือ มุ่งขยายบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมพร้อมอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8?รัฐจะสนับสนุนแบบ "ให้เปล่า" สำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส และสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกาย และสติปัญญา ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?(อปท.) ในแต่ละพื้นที่นั่นเอง”

ดังนั้นที่ผ่านมา น.ส.ดณิษา ใจเพ็ชร นายกองาค์การบสริหารส่วนตำบล (อบต.) กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จึงได้ส่งเสริมกิจกรรมสำหรับสถานศึกษาปฐมวัยเต็มที่ โดยได้จัดสรรงบสร้างศูนย์เด็กเล็ก และสนามกีฬา จำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นศูนย์เด็กเล็กที่สมบูรณ์ และครบวงจรที่สุดใน อ.บางปลาม้า เมื่อปี 2549 โดยได้กำหนดนโยบายเรื่องการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างชัดเจนว่า ต้องการให้คนในชุมชน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กทุกครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ทั้งยังเน้นย้ำให้ครูผู้สอนให้ความรักและเอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งใฝ่หาความรู้ โดยเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ได้รับรางวัลต่างๆ ที่สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติแก่ท้องถิ่นอย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

- เกียรติบัตรการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก
- รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

- รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอำเภอ

น.ส.ดณิษา กล่าวว่า?แม้จะได้รับรางวัลมามากมาย แต่ อบต.กฤษณา ก็ยังมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจะเพิ่มบุคลากรในด้านการสอน และสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรม รวมทั้งขยายบริเวณสนามเด็กเล่น และเพิ่มเครื่องเล่นในสนาม เป็นต้น? สำหรับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังมุ่งเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก และมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรรมจริยธรรมเพื่อสร้างรากฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ อบต.กฤษณา จะมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางของการพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปฐมวัยอย่างครอบคลุมอีกด้วย

น.ส.ดณิษา กล่าวต่อว่า ล่าสุดคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี? ได้ดำเนินโครงการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพ ปี 2555 เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ของเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ/พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยให้ดีขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน? 3? ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับดี และระดับดีมาก โดยการประเมินครั้งนี้มีศูนย์เด็กเล็กเข้าประเมินระดับดีและดีมาก จำนวนทั้งหมด 10 อำเภอ มากกว่า 21? ศูนย์ ?ซึ่งศูนย์เด็กแต่ละแห่งต้องได้รับการประเมินทุกปี

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รางวัลชนะเลิศการประเมินเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ยอดเยี่ยมดีมากระดับจังหวัด? ประจำปี 2555 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประกวดในระดับเขตต่อไปอีกด้วย

นับเป็นความภาคภูมิใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกทุกฝ่าย และแสดงออกถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกฤษณา??สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลกฤษณา การยอมรับในรูปแบบของรางวัลจากหลายหน่วยงาน อบต.กฤษณา จะมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่ได้มีมาตรฐานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านความรู้ความสามารถของเด็กๆในศูนย์??หรือแม้แต่ด้านโภชนาการที่มีคุณภาพ

วัฒนพล มัจฉา
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง