นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2555 (ตอนที่ 2)

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 06:00:00 น.
3. ผลงานโดดเด่นในด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
- ผลงานที่มีความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ

ตามสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ เช่น การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและสาธารณภัยต่างๆ การพัฒนาอาชีพประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการที่เป็นนวัตกรรมในพื้นที่พิเศษต่างๆ โดยเน้นถึงสภาพความแตกต่างหลากหลายในพื้นที่

- บทบาทสำคัญของ “นายอำเภอ” ในการเป็นผู้นำในการริเริ่มการดำเนินงาน ผู้บูรณาการความร่วมมือ การแสดงถึงวิสัยทัศน์ (Vision) และความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ผลสำเร็จของโครงการที่แสดงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ของนายอำเภอ

- กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ หรือมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากสาธารณชนทั่วไป เช่น โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว อาทิ โครงการประกวดแม่ม่าย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาทิ โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมี

4. ผลงานด้านการวางระบบบริหารงาน การบูรณการความร่วมมือ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

- ผลงานด้านการวางระบบการบริหารงานเพื่อการบูรณการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และความสามารถในการจัดระบบการบริหารงานของอำเภอ เช่น ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) การวางเครือข่ายการบริหารงาน (Networking) ของอำเภอ การสร้างการยอมรับ

- ผลงานด้านการวางระบบการบริหารงานบุคคลของอำเภอ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และการใช้กลไกของมวลชนจัดตั้งต่างๆ เช่น ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ลูกเสือชาวบ้าน สมาชิก To Be Number One สมาชิก ทสปช. อาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย อาสาสมัครปกป้องสถาบัน เป็นต้น

- การวางระบบและการบริหารงานร่วมระหว่างการบริหารการปกครองท้องที่ และการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคลของนายอำเภอ
1. วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน (Vision)

- วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ การวางกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน สามารถเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแปลงแนวคิดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

- การบริหารงาน การบริหารคน การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากรต่างๆ (ทรัพยากรเชิงการบริหาร) เป็นไปตามหลักวิชาการ มีแนวทางที่ชัดเจน มีหลักการและสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร การบริหารงานและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย ระยะเวลาที่กำหนดในด้านการบริหารบุคลากรสามารถดึงเอาความสามารถของแต่ละบุคคลให้แสดงออกมาได้

2. คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

- ประวัติการถูกดำเนินโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน ประวัติการกระทำความผิดต่างๆ การถูกร้องเรียนร้องทุกข์ กล่าวโทษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนตัว

- การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างชัดเจน มีความกล้าหาญทางคุณธรรมจริยธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ และความท้าทายต่อการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

- รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมส่วนตัวและครอบครัว

3. บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ (Leadership) การแสดงออกต่อสาธารณชน
- การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป (Model)

มีบุคลิกภาพ อุปนิสัย ที่ทำให้สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจของนายอำเภอ ในลักษณะ “ครองตน ครองคน ครองงาน”

- มีการควบคุมตนเอง การวางตัวในฐานะผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน ได้อย่างเหมาะสม มีการแสดงออกต่อสาธารณชนอย่างโดดเด่น เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม

ซึ่งในปี 2555 นี้ มีนายอำเภอที่ได้รับการเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัด ในการคัดเลือกเป็นนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

1. นายเอกรัฐ หลีเส็น นายอำเภอละงู จังหวัดสตูล
2. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
3. นายปรีชา ชนะกิจกำจร นายอำเภอยะหา จังหวัดยะลา
4. นายบุญเติม รองเลื่อน นายอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
5. นายลือชัย เจริญทรัพย์ นายอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การคัดเลือกของจังหวัดในชั้นแรกนี้ ถือได้ว่า นายอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอภิชาติ เที่ยวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน จะได้ตรวจผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ของท่านนายอำเภอแต่ละท่านในระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2555 นี้ ซึ่งเป็นที่ต้องติดตามต่อไปว่า นายอำเภอท่านใดจะเป็นสุดยอดฝีมือที่จะเป็นนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2555 ต่อไป ถ้าผลการคัดเลือกเป็นประการใด จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง