61 ปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์บัญชีมีคุณภาพโปร่งใส-ก้าวไกลสู่อาเซียน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 06:00:00 น.

งานการตรวจบัญชีสหกรณ์ เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2459 อยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งในขณะนั้น งานการตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกงานสหกรณ์ กรมพาณิชย์ และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และต่อมา เมื่อมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรมใหม่ จึงได้รับการเลื่อนฐานะเป็น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในสังกัดของ กระทรวงการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2506 และเมื่อมีการยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในปีพ.ศ. 2515 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็เปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนถึงปัจจุบันนี้ จึงได้กำหนดให้วันที่?12 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำหรับปี 2556 นี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็จะมีอายุครบ 61 ปี ทางโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดจัดงานในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปี 2556 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2556 ขึ้น โดยในวันที่ 11?มีนาคม 2556 จัดการประชุมสัมมนา “61 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในเรื่อง บัญชีมีคุณภาพ โปร่งใส ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ ห้อง

ปริ๊นซ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ ให้สำหรับผู้มีอุปการคุณของกรม และจัดเสวนา เรื่อง บัญชีมีคุณภาพ โปร่งใส ก้าวไกลสู่อาเซียน โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ให้ให้ความรู้ข้อคิดเห็น โดยได้เรียนเชิญ เข้าร่วมงานจากรวมทั้งประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมเข้าร่วมงาน รวมไม่ต่ำกว่า 800 คนทั่วประเทศ ส่วนกิจกรรมในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันครบรอบสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีการจัดกิจกรรม ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกอบด้วยการพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ของกรมข้าราชการดีเด่น และมีพิธีสงฆ์ สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ และทำบุญเลี้ยงพระเลี้ยงพระเพล

นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ประกาศวิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2556 - 2559 โดยกำหนดไว้ว่าพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีพันธกิจ และโครงการที่สำคัญในปี 2556 ประกอบด้วย โครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการสร้างความเข้มแข็ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC ซึ่งจะมีผลต่อการประกอบกิจการของสหกรณ์ กลุ่ม

เกษตรกรกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ที่สมาชิกต่างๆ จะต้องพัฒนาตนเองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายกิจการออกสู่อาเซียนให้ได้

ส่วนของการจัดนิทรรศการประกอบด้วย ได้ให้ความสำคัญกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการเปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยได้น้อมนำพระราชดำริ มาดำเนินการ ที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดังที่ได้มีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 ตอนหนึ่งว่า..

“...ทำบัญชีให้เห็นว่าสมดุลไม่ขาดทุน ถ้าทุกคนสามารถที่จะทำให้พอดีไม่ขาดทุน ประเทศชาติไม่ขาดทุนแน่ และประเทศชาติขาดทุนอย่างนี้ ไม่ขาดทุน อยู่รอด ข้อสำคัญเป็นอย่างนี้ ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ว่าพอเพียงในการบริโภค แต่ให้พอเพียงในการมีชีวิตอยู่ บางคนก็อาจจะรวยได้ทีเดียว...”

จะเห็นได้ว่าจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำบัญชี ไม่เพียงเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จทางธุรกิจและแสดงสถานะทางการเงิน แต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของดังการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรื่อยมา ที่จะส่งเสริมพัฒนาให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร หรือชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกันในการสนองงานตามพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการทำบัญชี ควบคู่กับการพัฒนาสหกรณ์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ โปร่งใส เข้มแข็งและก้าวไกลสู่อาเซียน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง