ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบเกษตรกรชาวอำนาจเจริญ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 06:00:00 น.

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำหมู่บ้านต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการ ในพื้นที่ 7 อำเภอ 25 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตบนฐานความเข้มแข็งของชุมชนและใช้ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีดุลยภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดรายจ่าย สร้างรายได้ และแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายมนตรี พรมลักษณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 อยู่ด้านทิศใต้ภายในศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ บนเนื้อที่ 5 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน มีอาหารต่อการบริโภค ลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้ต่อเนื่อง จากการทำกิจกรรมเกษตร โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมเกษตรกรมีความรู้และทักษะในการจัดการทรัพยากร การผลิตบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรและชุมชน รวมถึงเพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรตามศักยภาพของพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของชุมชน สำหรับถ่ายทอดแก่เกษตรกรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มุ่งสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีความพออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี มั่งมีศรีสุข

นายมนตรี พรมลักษณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 มีเป้าหมายดำเนินการ?7 อำเภอ 25 หมู่บ้าน ด้วยการอบรมเกษตรกรหมู่บ้านละ 20 ราย รวม 500 ราย ดังนี้ 1. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ? ต.นายม?1 หมู่บ้าน, ต.นาวัง 5 หมู่บ้าน,ต.กุดปลาดุก 11 หมู่บ้าน, ต.น้ำปลีก 9 หมู่บ้าน, ต.หนองมะแซว 4 หมู่บ้าน, ต.ปลาค้าว 5 หมู่บ้าน, ต.นาหมอหม้า 7 หมู่บ้าน, ต.ห้วยไร่ 2 หมู่บ้าน 2. อำเภอชานุมาน ต. ป่าก่อ 12 หมู่บ้าน 3. อำเภอปทุมราชวงศา?ต.นาป่าแซง 1 หมู่บ้าน, ต.โนนงาม 12 หมู่บ้าน? 4. อำเภอพนา?ต.พระเหลา 6 หมู่บ้าน, ต.จานลาน 1 หมู่บ้าน, ต.ไม้กลอน 14 หมู่บ้าน? 5. อำเภอเสนางคนิคม ต.โพนทอง 2 หมู่บ้าน, ต.เสนางคนิคม 7 หมู่บ้าน, ต.หนองไฮ 5 หมู่บ้าน, ต.นาเวียง?9 หมู่บ้าน, ต.หนองสามสี 6 หมู่บ้าน, ต.ไร่สีสุก 7 หมู่บ้าน 6.อำเภอหัวตะพาน ต.เค็งใหญ่ 7 หมู่บ้าน, ต.คำพระ?3 หมู่บ้าน, ต.โพนเมืองน้อย 5 หมู่บ้าน? 7. อำเภอลืออำนาจ ต.ไร่ขี 8 หมู่บ้าน, ต.แมด 11 หมู่บ้าน

นายมนตรี พรมลักษณ์ เกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาจเจริญกล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาได้จัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบแกนนำและเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน โดยเป็นแปลงที่เกษตรกรร่วมกันทำการผลิตด้านการเกษตร จำนวน 25 จุด เช่นจัดทำศาลาเรียนรู้การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 25 จุด พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 25 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ปรับปรุงและพัฒนาแปลง และป้ายประชาสัมพันธ์แปลง ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้กับที่นามากขึ้น ก็ตั้งใจว่าจะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตกรที่ประสบความสำเร็จ ก็จะถูกคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน รับใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

นายบุญหลาย กัลยา อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 2 บ้านคึมชาต ต.ไร่สีสุก อ.เสนาคนิคม จ.อำนาจเจริญ บอกว่า มีอาชีพทำนาปลูกข้าวมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ต่อมา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงนำความรู้ไปปรับใช้กับที่นาจำนวน 10 ไร่? เป็นเวลา?5 ปี ประสบความสำเร็จมาก โดยได้รับรางวัลหลากหลาย อาทิ ในปี 2544 รางวัลที่ 1 การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2549 รางวัลชมเชยการประกวดข้าวหอมมะลิ จ.อำนาจเจริญ ปี 2550 รางวัลชมเชยการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2552 รางวัลชมเชยการประกวดโครงการคัดเลือกแปรงเกษตรทฤษฎีใหม่ดีเด่น ล่าสุด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รับใบประกาศนียบัตร ปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน สาขาเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญจึงเป็นความภาคภูมิใจและกำลังใจในการทำงานต่อไป...

สนธยา ทิพย์อุตร
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง