ข่าวอินโฟเควสท์
15:05 จีนไฟเขียวโครงการลงทุนในสินทรัพย์คงที่เดือนต.ค.วงเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์   เหมง เหว่ย โฆษกของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) กล่า…

ประกาศสำนักนายกฯ ให้นายทหารรับราชการ (1)

ข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2556 14:33:00 น.

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1.พล.ท.ทินกร สงวนศัดิ์โยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

2.พล.ท.สุรินทร์ จันทร์เหยี่ยว??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

3.พล.ท.สถาพร เกียรตฺภิญโญ??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

4.พล.ท.มาโนช บุญคลัง??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

5.พล.ท.ศุภวุฒิ อุตมะ??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

6.พล.ต.กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

7.พล.ต.ปรีชา สังข์แก้ว เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

8.พล.ต.สุขสันต์ สิงห์เดช เป็น หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร และตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด

9.พล.ต.พลวัส แก้วเรียน เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

10.พล.ต.ผณิศวร จันทวรินทร์ เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

11.พล.ต.ณรงค์ อุทะนุต เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

12.พล.ต.พีระพงษ์ โตบุญที เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกหระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)

13.พล.อ.ต.ชนินทร์ บำรุงวุทธิ์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกหระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)

14.พล.อ.ต.อุดมศักดิ์ สันติสุข?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกหระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)

15.พล.ต.ศักดา ไชยมงคล?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกหระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)

16.พล.ต.วรศักดิ์ ศิลานนท์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกหระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)

17.พล.ต.ไพศาล พันธุ์ภาไพ?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกหระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)

18.พล.ต.เฉลิมพล เต็งศิริ เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

19.พล.ต.พฤษภะ สุวรรณทัต??เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

20.พล.ต.ชวลิต สาลีติ๊ด เป็น ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุทหาร ?กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

21.พล.ร.ต.ปรีชา จามเจริญ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
22.พล.ร.ต.กฤษฎา เจริญพานิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูฐหัวหน้าศาลทหารกลาง
23.พล.ต.นพพงษ์ กิจรัตนา เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
24.พล.ต.อนิรุจน์ มัสไอดี เป็น นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
25.พล.ต.ศิริรพงษ์ วงศ์ขันตี เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

26.พล.ต.ปัญจะ ธรรมศรี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

27.พล.ต.กำชีย กำบังตน ผูื้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

28.พ.อ.ภานุ พรหมดิเรก เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

29.พ.อ.ทินกร ตันติวนิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

30.น.อ.สุรพงศ์ ดุลยไพบูลย์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

31.พ.อ.พิเชษฐ์ คงศรี?เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

32.น.อ.สุชาติ ฤทธิรงค์?เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

33.พ.อ.สมเจตน์ ฤกษ์ดี?เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

34.น.อ.ทนงศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ร.น.?เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

35.พ.อ.ธีระเดช ไตรบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

36.พ.อ.สีทันดร สัตย์ศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

37.พ.อ.หญิง บุญญารัศม์ พัฒนะมหินทร์ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร

38.พ.อ.หญิง นิรมล ผดุงกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

39.พ.อ.หญิง กรรณิการ์ เกิดพิทักษ์??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

40น.อ.หญิง บุปผา ทองผาสุก??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

41.พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)

42.พล.อ.ชวลิต จารุจินดา??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)

43.พล.อ.อนันต์ กาญจนปาน??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)

44.พล.อ.วรเทพ ดิษยบุตร??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)

45.พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์??เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)

46.พล.อ.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตต์ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชากาทหารสูงสุด

47.พล.ท.ลูกเพชร์ เสียงก้อง??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)

48.พล.ท.อุทัย ปานเสน่ห์??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)

49.พล.ท.บัณฑิตย์ บุณยะปาน??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)

50.พล.ท.พลภัทร เรือนสอน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)

51.พล.ท.ณัฐพล กันตะปีติ เป็น ผู้ช่วยนายหทารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

52.พล.ต.ณัฐชัย กสิผล เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

53.พล.ต.พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร

54.พล.ต.สิบทิศ อักษรานุเคราะห์ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลโท)

55.พล.ต.รังสรรค์ โพธิกนิษฐ??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)

56.พล.ต.ประเสริฐสุทธิ์ ทองขาว??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)

57.พล.ต.ประเสริฐ ทองดี??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
58.พล.ต.วัลลภ รักเสนาะ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
59.พล.ต.ภัทรกฤต สำอางศรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร
60.พล.ร.ต.อิทธิพล มกรเสน เป็น ผู้อำนวกยารสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร
61.พล.ต.ประภาณ สุวรรณวัฒน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักยุทโยธาทหาร
62.พล.ต.ภิภพ จิตต์แจ้งกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
63.พล.อ.ต.สัญชัย จิตตาภรณ์??เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
64.พ.อ.สถาพร พันธ์กล้า เป็นผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร
65.พ.อ.ปริญญา ขุนนาศรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
66.พ.อ.พัฒนา คุ้มเปลี่ยน เป็น ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
67.พ.อ.อภิรมย์ จินตเกษกรรม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
68.พ.อ.โสฬส สิริยากร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหาร
69.พ.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ เป็น เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

70.พ.อ.ประสพชัย กงบุราณ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏืบัติการเพื่อสันติ กรมยุทธการทหาร

71.พ.อ.ณัฐกร ทิพย์สุข?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
72.พ.อ.ชัยยันต์ จิตต์ทา?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
73.น.อ.หญิง พัชรา บุณยทรรพ?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
74.พ.อ.ธานินทร์ อ ยู่พงษ์พิทักษ์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
75.พ.อ.สุเทพ จิตต์จำนงค์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
76.พ.อ.วิธาน ขอบคุณ?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
77.น.อ.หญิง อรอนงค์ กาญจนหิรัญ?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
78.น.อ.หญิง นภาจรี มีขันทอง?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
79.พล.อ.วิสุทธิ์ เที่ยงตรง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
80.พล.ท.ณัฐชัย ใบเงิน?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
81.พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
82.พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
83.พล.ท.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
84.พล.ท.ศักดิ์ชัย อ่ำครองพล?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
85.พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็น รองเสนาธิการทหารบก
86.พล.ท.สถิต แจ่มจำรัส เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
87.พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา เป็น แม่ทัพภาคที่ 3
88.พล.ท.สกล ชื่นตระกูล เป็น แม่ทัพภาคที่ 4
89.พล.ท.วสิต โรจนภักดี เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1
90.พล.ท.กุลิส วัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
91.พล.ท.ศุขเกษม องคะศิลป์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
92.พล.ท.จรัญ พันธุนนท์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
93.พล.ท.ธนา รำพึงกิจ?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
94.พล.ท.พิทยา สิงหโกวินทร์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
95.พล.ท.วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
96.พล.ท.อนุวัฒน์ จักร์แสน?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
97.พล.ต.ศุภกร สงวนชาติศรไกร เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง
98.พล.ต.สาธิต พิธรัตน์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3

100.พล.ต.สุรศักดิ์ บุญศิริ เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับับญชา

101.พล.ต.ขวัญชัย วีระนาวิน เป็น?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
102.พล.ต.สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
103.พล.ต.ศักดา สาลีพันธ์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
104.พล.ต.คนินทร วงศาโรจน์?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
105.พล.ต.สูตร จรูญชาติ?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
106.พล.ต.ปวริศ แจ่มสว่าง?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
107.พล.ต.วิทยา บุญยานุตร?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
108.พล.ต.สุริยะ สมิทธิ?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
109.พล.ต.ศรายุทธ อภิภัชเดชา?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
110.พล.ต.อุรุพงษ์ กาญจนสุนทร?เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
111.พล.ต.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3
112.พล.ต.ตุลา ประเสริฐสุข เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
113.พล.ต.นิวัติชัย ถนอมธรรม เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 3
114.พล.ต.ศิริศักดิ์ วรเจริญ เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
115.พล.ต.บุณยรักษ์ พูนชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
116.พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง