บวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค ก่อนพิธีแรกนาขวัญ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 18:05:00 น.

6 พ.ค.56 นายชวลิต? ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปี 2556 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 พ.ค.นี้

นายชวลิต? กล่าวว่า งานบวงสรวงนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล? แก่ พนักงาน ข้าราชการ และประชาชน? โดยพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศาลพระภูมิเจ้าที่ ของพระยาแรกนาขวัญ จะเป็นพิธีกรรมก่อนวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ? โดยมีพระราชครูวามเทพมุนี? (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าพราหมณ์? สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้ดูแลการประกอบพิธีพราหมณ์ โดยมีเทพีคู่หาบทอง-หาบเงิน ร่วมในพิธีด้วย ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกร

ทั้งนี้ ในปี2556 ปฏิทินหลวงได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 12? พ.ค. เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ?? ถือเป็นวันเกษตร สำหรับวันจันทร์ที่ 13 พ.ค.? เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ไถหว่าน) ซึ่งจะประกอบพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สำหรับเทพีคู่หาบทองปีนี้ ได้แก่ น.ส.สุมาลี จำเริญ นิติกรชำนาญการ? กรมปศุสัตว์? และ น.ส.สุวิสาข์? เกตุอินทร์? นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ? กรมส่งเสริมการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.พชร? ลาภผล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง? น.ส.กาญจนา? มาลัยกฤษณะชาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คู่เคียง จำนวน 16 ราย? และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย โดยมีนายชวลิต? ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา

พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคมั่น และพระโคคง สำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานที่เตรียมไว้ในพระราชพิธีมีทั้งสิ้น 10 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวนาสวน จำนวน 7 สายพันธุ์ และข้าวไร่ จำนวน 3 สายพันธุ์ นอกจากนี้ได้เตรียมพันธุ์ข้าวจำนวน 1,417 กิโลกรัม แจกจ่ายให้กับประชาชนและชาวนาทั่วประเทศที่เดินทางเข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันพระราชพิธีพืชมงคลด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง