แผนรวม'แปลงใหญ่'ภาคใต้ฉลุยยอดทะลุ146แปลงครอบคลุม19ชนิดสินค้าเศรษฐกิจสำคัญ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 00:00:57 น.

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีจำนวน 146 แปลง 19 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว 55 แปลง ยางพารา 4 แปลง ปาล์มน้ำมัน 27 แปลง ทุเรียน 9 แปลง มังคุด 5 แปลง ลองกอง 17 แปลง มะพร้าว 8 แปลง พืชผัก 2 แปลง ผึ้ง 4 แปลง แพะ 5 แปลง กุ้งขาว 2 แปลง เงาะ ส้มโอ ส้มโชกุน มะนาว สละ ฝรั่ง กล้วยหิน ไม้ดอกไม้ประดับ อย่างละ 1 แปลง พื้นที่รวม 89,736 ไร่ สมาชิก 11,427 ราย เป็นแปลงในปี 2559 จำนวน 29 แปลง ปี 2560 จำนวน 52 แปลง และแปลงเตรียมความพร้อม 65 แปลง โดยผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่มีดังนี้

1.เร่งรัดพื้นที่ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อเข้าสู่แปลงใหญ่ เพิ่มขึ้น 2.รวบรวมและเร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลแปลงเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับจังหวัดให้มีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ และติดตามผลการดำเนินงาน 4.เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในระดับเขต ผ่านช่องทางต่างๆ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร

5.ผลการขอรับสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 1 แปลง ของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3,531,700 บาท 6.จัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายระดับเขต เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดองค์ความรู้แปลงใหญ่ในระดับพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง 7.ผลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของแปลงใหญ่ จำนวน 26 แปลง แยกเป็น จังหวัดตรัง และสงขลา จังหวัดละ 5 แปลง จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สตูล และพัทลุง จังหวัดละ 4 แปลง 8.ผลการรับรองมาตรฐาน GAP ปี 2559 จำนวน 807 ราย แยกเป็น นราธิวาส 381 ราย ยะลา 205 ราย พัทลุง 111 ราย และปัตตานี 110 ราย ปี 2560 มีเกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 464 ราย อยู่ระหว่างการตรวจแปลงจากกรมวิชาการเกษตร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง