อบต.หนุนอบจ.ผุดถนนใช้เงินจ่ายขาดสะสมไม่ได้ผู้ว่าฯ ตรังชี้ผิดระเบียบสถ.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 00:00:00 น.

ตรัง:นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวภายหลังประชุมแก้ปัญหาเรื่องการไม่อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)จ่ายขาดเงินสะสมอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ในโครงการความร่วมมือก่อสร้างถนนเครือข่ายระหว่าง อบจ. กับ อบต. โดยมีนายจิรวัชร์ สิงห์ดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางรัชนี ทองวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอท้องที่ และ ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ว่า ที่ผ่านมาผู้บริหาร อบต. บางแห่งเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าทางอบต.สามารถนำเงินจ่ายขาดเงินสะสมไปอุดหนุนให้กับทาง อบจ. ในโครงการความร่วมมือก่อสร้างถนนระหว่าง อบจ.กับ อบต.ได้ ซึ่งความจริงแล้วไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากผิดระเบียบตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ที่ มท.0808.2/53617 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2548

โดยความจริงแล้วโครงการความร่วมมือในการก่อสร้างถนนระหว่าง อบจ.กับอบต.เป็นโครงการที่ดี ถือเป็นการทำงานที่มีการบูรณการร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ส่วนใหญ่จะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี แต่ที่มีปัญหา อบต.บางแห่งนำเงินจ่ายขาดสะสมไปอุดหนุนซึ่งเป็นการผิดระเบียบ

นายสมพงษ์ กล่าวถึงเงินจ่ายขาดสะสม ว่า สามารถนำไปใช้ในกรณีที่เริ่มต้นงบประมาณใหม่เงินรายได้ยังไม่เข้ารายได้ยังไม่มีสามารถขออนุมัติผู้ว่าฯ ได้ หรือกรณีในกรณีเร่งด่วน เช่น เกิดปัญหาภัยธรรมชาติหรือมีความจำเป็นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถขอจ่ายขาดเงินสะสมได้ แต่จะไปตั้งเพื่ออุดหนุนให้กับทาง อบจ.เพื่อก่อสร้างถนนแม้จะอยู่ในเขต อบต. และ ดำเนินการไปด้วยความสุจริตโปร่งใสก็ถือว่าผิดระเบียบ

ทางออกของปัญหานี้ให้เอาเงินจากงบประมาณอื่นที่ตั้งไว้ในงบประมาณประจำปีแล้วยัง ไม่ได้ทำให้นำไปอุดหนุน อบจ. ได้ หรือแทนที่จะอุดหนุน อบจ. ก็ให้ดำเนินการก่อสร้างเอง เช่น ถนน 100 เมตร อบจ. ก่อสร้าง 60 เมตร อบต.ทำเอง 40 เมตร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »