กรมหมอดินชวนคนไทยปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่ม-ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  (รายงานพิเศษ)

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 09:04:11 น.

ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศแปรปรวน บวกกับสภาพพื้นที่ภาคเกษตรของประเทศไทยที่เกิดความเสื่อมโทรม อันเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาไหลบ่าจากที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ำอย่างรวดเร็ว เกิดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน ส่งผลให้เกิดปัญหาดินถล่มและน้ำท่วมตามมา สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรอย่างมาก ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านี้กรมพัฒนาที่ดินได้ทำโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น โดยเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรณรงค์ใช้หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำและสภาพแวดล้อมมาใช้ให้เกิดผล

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ริเริ่มการนำ "หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์" มาใช้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ และรักษาสภาพแวดล้อม โดยพระองค์ทรงวางพระราชหฤทัยให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนได้นำไปปลูก ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการ ทั้งในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่างๆ การขยายพันธุ์ให้เพียงพอสำหรับส่งเสริมการปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของกรมฯ จะมุ่งเน้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก 3 อย่างคือ 1.ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 2.ปลูกเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน 3.ปลูกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีกรมฯ จะผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูกและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ โดยจะกระจายกล้าพันธุ์ไว้ตามสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด สำหรับพันธุ์หลักที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีอยู่ 10 พันธุ์ แบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ พันธุ์สุราษฎร์ธานี กำแพงเพชร 2 ศรีลังกา สงขลา 3 และกลุ่มพันธุ์หญ้าแฝกดอน ได้แก่ พันธุ์ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร 1 นครสวรรค์ และเลย

ถึงแม้จะมีพันธุ์หญ้าแฝกที่ส่งเสริมกันอยู่ประมาณ 10 พันธุ์ข้างต้น แต่ที่ใช้จริงมีอยู่ไม่กี่พันธุ์ โดยพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือพันธุ์สุราษฎร์ธานีและสงขลา 3 ดังนั้น กรมฯ จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาพันธุ์หญ้าแฝกให้เหมาะสมต่อการใช้งานและปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ได้ดีขึ้น ซึ่งอาจต้องคัดพันธุ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์หรือมีข้อด้อยออกไป แล้วหันไปพัฒนาพันธุ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นแทน

และเพื่อเป็นการพัฒนางานเกี่ยวกับหญ้าแฝกให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น กรมฯ จึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝกขึ้นมา เพื่อเป็นหน่วยงานดูแล ตรวจสอบและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรดินและการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถาบันดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนาเรื่องหญ้าแฝกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถถ่ายทอดข้อมูลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรและประชาชนอย่างแพร่หลาย

"ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน มีน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเทใกล้เชิงเขา แต่สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกหญ้าแฝกก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะรณรงค์ให้เกษตรกรและประชาชนหันมาสนใจในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกมากขึ้น เพราะเป็นวิธีหนึ่งที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ดี ที่สำคัญคือช่วงฤดูฝนเป็นเวลาที่เหมาะสมในการปลูกหญ้าแฝกให้ประสบผลสำเร็จ มีอัตราการรอดสูง" อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

ถ้าท่านใดสนใจสามารถขอรับความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนขอรับพันธุ์กล้าหญ้าแฝกได้ฟรีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน หรือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทุกแห่ง สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาในชุมชนที่ท่านอยู่

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »