ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 26 มิ.ย. 2014

สรุปข้อมูลเบื้องต้นการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ เพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในการประกอบธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังทราบถึงการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการในธุรกิจแต่ละประเภทด้วย ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ทั่วประเทศอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 25 มิ.ย. 2014

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเดือนเมษายน 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือนเมษายน 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สรุปผลในภาพรวมทั่วประเทศได้ดังนี้ 1.อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 20 มิ.ย. 2014

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ขณะเดียวกันธุรกิจสถานบริการ แหล่งบันเทิง รวมถึงแหล่งอบายมุขต่างๆ ก็มีการแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดอ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ประมวลผลข้อมูลการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2 556 จากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 255 6 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตและนอกเขตทศบาลตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2556 ประมาณ 52,000 ครัวเรือน ข้อมูลทีที่นำมาประมวลผล ได้แก่อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองด้วยแพทย แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรือน พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรือน พ.ศ. 2556 โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาแผนไทย ค่าใช้จ่ายและการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย พฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วย ระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ ความปลอดภัยและมาตรฐานยาสมุนไพรอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 29 เม.ย. 2014

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างไตรมาส 4/2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ก่อสร้าง ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศอ่านต่อ

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลสถิติพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง ถือเป็นตัวชี้นำทางเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นประจำทุกปี เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลงในเขตพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 31 มี.ค. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2557 พบว่า มีจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 54.69 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.31 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.74 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.31 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.45 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 26 มี.ค. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองด้วยแพทย แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรือน พ.ศ. 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรือน พ.ศ. 2556 โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาแผนไทย ค่าใช้จ่ายและการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 20 มี.ค. 2014

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาที่เกิดกับสตรีในชุมชน/หมู่บ้าน การรับทราบเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเป็นสมาชิกกองทุนฯ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆอ่านต่อ

สรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแหงชาติ ดำเนินการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนมิถุนายน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จากจำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือนการสำรวจที่ผ่านมาในปี 2546 2548 สำรวจเฉพาะการอ่านหนังสือของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และตั้งแต่ปี 2551อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 19 มี.ค. 2014

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2555

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทันเวลา สามารถรองรับการขยายตัตัวทางเศรษฐกิกิจ เพื่อเชื่อมโยงการผลิตจากท้องถิ่นไปสู่ตลาดและผู้บริโภคในทุกระดับ รวมทั้งการลดต้นทุนในทุกขั้นตอนของการกระจายสินค้าอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 6 มี.ค. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร (เดือนมกราคม พ.ศ. 2557)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม 2557 พบว่า มีจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 54.65 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.43 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.79 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.61 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.78 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3/2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ก่อสร้าง ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 24 ก.พ. 2014

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2550 และครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานภาพของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอ่านต่อ