ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 5 ต.ค. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.32 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.65 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.32 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.00 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.14 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.29 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.94 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.49 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.77 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 7.1 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 1 ก.ย. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ปี 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกักับการท่องเทีที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2552 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7อ่านต่อ

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย กรกฎาคม พ.ศ.2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากการสอบถามคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และตอบคำถามด้วยตนเองเท่านั้น ในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยใช้ข้อถามสุขภาพจิต 15 ข้อ แต่ละข้อ มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 3 คะแนน ซึ่งคะแนนเต็มของข้อถามชุดนี้ คือ 45 คะแนน สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทย ผลการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย 31.38 (ชายอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ได้ดำเนินการสำรวจปีละ 1 ครั้ง โดยผนวกข้อถามเข้ากับแบบสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคมของทุกปี โดยสำรวจจากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน สำหรับรายงานฉบับนี้อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 4 ส.ค. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.26 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.62 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.10 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.85 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.33 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 21 ก.ค. 2015

สรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรครั้งแรกในปี 2519 สำหรับการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราเริ่มตั้งแต่ปี 2544 และได้ดำเนินการสำรวจมาแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง การสำรวจปี 2557 นี้เป็นครั้งที่ 17 เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมิถุนายน โดยสุ่มเลือกผู้ตอบสัมภาษณ์ที่มีอายุตั้งแต่อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 30 มิ.ย. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.23 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.71 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.23 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.22 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.53 แสนคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ เสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2015

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากการสอบ5มคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และตอบคำถามด้วยตนเองเท่านั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ข้อถามสุขภาพจิต 15 ข้อ แต่ละข้อ มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 3 คะแนน ซึ่งคะแนนเต็มของข้อถามชุดนี้ คือ 45 คะแนน สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทย ผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตเท่ากับอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 24 มิ.ย. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.19 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.27 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.57 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.55 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.48 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 25 พ.ค. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประมวลผลข้อมูลการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2557 จากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2557 จำนวน 52,000 ครัวเรือน ข้อมูลที่นำมาประมวลผล ได้แก่อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 15 พ.ค. 2015

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเดือนมีนาคม 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือนมีนาคม 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จำนวน 4,428 แห่งซึ่งได้รับข้อมูล 93.4 %อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 12 พ.ค. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ได้ดำเนินการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จากจำนวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 27,000 ครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงสภาพของสังคมไทย เกี่ยวกับพฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือนของคนไทยในปัจจุบันอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป 55.16 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.28 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.53 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.24 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 4.30 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 1 เม.ย. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป 55.12 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.37 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.78 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.69 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ