ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 23 ก.ย. 2014

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการสำรวจทุก 5 ปี วัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินการ คนทำงาน ค่าตอบแทนแรงงาน รายรับ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ได้ทำการสำรวจต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมของการใช้อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 20 ส.ค. 2014

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จำนวน 3,706 แห่งซึ่งได้รับข้อมูล 90.3 %อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งจากการสอบถามคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้ตอบคำถามด้วยตนเองเท่านั้น โดยใช้ข้อถามสุขภาพจิต 15 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 3 คะแนน ซึ่งคะแนนเต็มของข้อถามชุดนี้ คือ 45 คะแนน สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทย ผลการสำรวจในเดือนกรกฎาคมอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกรกฎาคม 2557 พบวา จำนวนผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 54.87 ลานคน โดยเปนผูที่อยูในกำลังแรงงานหรือผูที่พรอมที่จะทำงาน 38.90 ลานคน ซึ่งประกอบดวย ผูมีงานทำ 38.49 ลานคน ผูวางงาน 3.79 แสนคน และผูที่รอฤดูกาล 3.42 หมื่นคน สวนผูที่อยูนอกกำลังแรงงานหรือผูที่ไมพรอมทำงาน 15.97 ลานคน ไดแก แมบานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 22 ก.ค. 2014

สรุปข้อมูลเบื้องต้น การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2556 : ไตรมาส 3-4

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจยอดขายรายไตรมาสเป็นประจำทุกปี โดยใช้สถานประกอบการตัวอย่างทั้งสิ้น 12,684 แห่ง จากสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีกสินค้าและบริการทั่วประเทศประมาณ 1.3 ล้านแห่ง ข้อมูลสำคัญที่เก็บรวบรวม ได้แก่ มูลค่ารายรับและมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 18 ก.ค. 2014

สรุปข้อมูล การสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน เป็นโครงการสำรวจที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2539 และจัดทำทุก 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน ตลอดจนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่ต่าง ๆ ที่สถานประกอบการเอกชนให้แก่พนักงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 8 ก.ค. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมิถุนายน 2557 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 54.83 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.93 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.38 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.48 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.03 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 26 มิ.ย. 2014

สรุปข้อมูลเบื้องต้นการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ เพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในการประกอบธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังทราบถึงการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการในธุรกิจแต่ละประเภทด้วย ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ทั่วประเทศอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 25 มิ.ย. 2014

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเดือนเมษายน 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือนเมษายน 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สรุปผลในภาพรวมทั่วประเทศได้ดังนี้ 1.อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 20 มิ.ย. 2014

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ขณะเดียวกันธุรกิจสถานบริการ แหล่งบันเทิง รวมถึงแหล่งอบายมุขต่างๆ ก็มีการแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดอ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ประมวลผลข้อมูลการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2 556 จากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 255 6 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตและนอกเขตทศบาลตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2556 ประมาณ 52,000 ครัวเรือน ข้อมูลทีที่นำมาประมวลผล ได้แก่อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองด้วยแพทย แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรือน พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรือน พ.ศ. 2556 โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาแผนไทย ค่าใช้จ่ายและการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย พฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วย ระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ ความปลอดภัยและมาตรฐานยาสมุนไพรอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 9 มิ.ย. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม 2557 พบวา จำนวนผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 54.79 ลานคน โดยเปนผูที่อยูในกำลังแรงงานหรือผูที่พรอมที่จะทำงาน 38.37 ลานคน ซึ่งประกอบดวย ผูมีงานทำ 37.76 ลานคน ผูวางงาน 3.62 แสนคน และผูที่รอฤดูกาล 2.47 แสนคน สวนผูที่อยูนอกกำลังแรงงานหรือผูที่ไมพรอมทำงาน 16.42 ลานคน ไดแก แมบานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 7 พ.ค. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร (เดือนเมษายน พ.ศ. 2557)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน 2557 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 54.76 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.03 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.33 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.44 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.50 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 16.73อ่านต่อ