ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 4 พ.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบวา จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.53 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.02 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.23 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.96 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.97 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 19 เม.ย. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โครงสร้างกำลังแรงงาน ผลการสำรวจภาวะการทำงานของปีระชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.50 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.35 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.61 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.97 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.45 แสนคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 5 เม.ย. 2016

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน(มกราคม ธันวาคม 2558) จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของปีระชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.47 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม ที่จะทำงาน 38.42 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.87 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.35 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.10 แสนคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 9 มี.ค. 2016

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล(รวม กทม. และเมืองพัทยา) นอกเขตเทศบาล (องค์การบริหารส่วนตำบล) เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สรุปผลในภาพรวมทั่วประเทศดังนี้ 1.อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 1 มี.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจการอ่านของประชากร ครั้งแรกในปี 2546 เฉพาะประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และตั้งแต่ปี 2551 ได้เพิ่มเรื่องการอ่าน ของเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) สำหรับการสำรวจปี 2558 ได้ขยายคำนิยามการอ่าน ให้รวมการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์/SMS/E mail ด้วย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนพฤษภาคมอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.44 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.13 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.58 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.47 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.04 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 9 ก.พ. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจการอ่านของประชากร ครั้งแรกในปี 2546 เฉพาะประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และตั้งแต่ปี 2551 ได้เพิ่มเรื่องการอ่าน ของเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) สำหรับการสำรวจปี 2558 ได้ขยายคำนิยามการอ่าน ให้รวมการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์/SMS/E mail ด้วย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนพฤษภาคมอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 3 ก.พ. 2016

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล(รวม กทม. และเมืองพัทยา) นอกเขตเทศบาล (องค์การบริหารส่วนตาบล) เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั่วประเทศ จำนวน 4,428อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 18 ม.ค. 2016

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล(รวม กทม. และเมืองพัทยา) นอกเขตเทศบาล (องค์การบริหารส่วนตำบล) เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั่วประเทศ จำนวน 4,428 แห่งและได้รับข้อมูลอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 15 ม.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 1. บทนำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี 2527 2540 สำรวจปีละ 3 รอบอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 2015

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนกันยายน 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือนกันยายน 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากองค์กรปกครองท้องถิ่นได้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กทม. และเมืองพัทยา เฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั่วประเทศ จำนวน 4,428อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.38 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม ที่จะทำงาน 38.56 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.11 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.46 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 9.54 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 10 พ.ย. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.35 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.47 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.09 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.28 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 5.32 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 2015

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือน สิงหาคม 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 จำนวน 4,428 แห่งซึ่งได้รับข้อมูลจำนวน 4,086 แห่งอ่านต่อ