ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 10 เม.ย. 2018

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะการทำงานของประชากรเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี 2527 2540 สำรวจปีละ 3 รอบอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 20 มี.ค. 2018

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะการทำงานของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงสร้างกำลังแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี 2527 2540 สำรวจปีละ 3 รอบอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 15 ม.ค. 2018

สรุปผลที่สำคัญการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารโรงเรือนและมิใช่อาคารโรงเรือน สรุปได้ดังนี้ สำหรับพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโรงเรือนมีทั้งสิ้น 15.6 ล้านตร.ม.อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 11 ม.ค. 2018

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะการทำงานของประชากรเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี 2527 2540 สำรวจปีละ 3 รอบอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2017

สรุปผลที่สำคัญการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารโรงเรือนและมิใช่อาคารโรงเรือน สรุปได้ดังนี้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม 41,641 ราย เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือน 36,248 รายอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2017

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี 2527 2540 สำรวจปีละ 3 รอบอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 18 ส.ค. 2017

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับจำนวน ผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบาย ทางเศรษฐกิจของประเทศอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 4 ส.ค. 2017

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอย รอยแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอยที่ 2 เป็นฤดู เกษตร ต่อมาในปี 2527 2540 สำรวจปีละ 3 รอยอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 11 ก.ค. 2017

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดู เกษตร ต่อมาในปี 2527 2540 สำรวจปีละ 3 รอบอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 4 ก.ค. 2017

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : ปริมณฑล

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน; ปริมณฑล เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจทางการค้า การบริการอ่านต่อ

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : ภาคใต้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน: ภาคใต้ เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจทางการค้า การบริการอ่านต่อ

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : ภาคเหนือ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : ภาคเหนือ เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจทางการค้า การบริการอ่านต่อ

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก บริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทาให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอ่านต่อ

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : ภาคกลาง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน: ภาคกลาง เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจทางการค้า การบริการอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 13 มิ.ย. 2017

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน: ปริมณฑล เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจทางการค้า การบริการอ่านต่อ