ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 13 ก.พ. 2015

สรุปผลขอมูลเบื้องตนสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

1) ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ ทั่วประเทศมีประมาณ 2.2 ลานแหง เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สวนใหญดำเนินธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ สำหรับขนาดของสถานประกอบการนั้น สวนใหญมีขนาดเล็ก ดวยสาเหตุนี้จึงทำใหภาพรวมการมีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในสถานประกอบการของประเทศไทยมีไมสูงมากนักอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 4 ก.พ. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป 55.06 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.01 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.36 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.04 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.47 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 10 ธ.ค. 2014

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป 54.99 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.47 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.16 ล้านคน ผู้ว่างงาน 2.10 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.02 แสนคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 18 พ.ย. 2014

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเดือนกันยายน 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือนกันยายน 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จำนวน 3,706 แห่งซึ่งได้รับข้อมูล 93.8 %อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 11 พ.ย. 2014

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 พบวา จำนวนผูมีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป 54.96 ลานคน โดยเปนผูที่อยูในกำลังแรงงานหรือผูที่พรอมที่จะทำงาน 38.31 ลานคน ซึ่งประกอบดวย ผูมีงานทำ 37.92 ลานคน ผูวางงาน 2.89 แสนคน และผูที่รอฤดูกาล 1.01 แสนคน สวนผูที่อยูนอกกำลังแรงงานหรือผูที่ไมพรอมทำงาน 16.65 ลานคน ไดแก แมบานอ่านต่อ

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายได้ของครัวเรือน (ปี 2556) จากผลการสำรวจ ในปี 2556 พบว่าครัวเรือนทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,194 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงานร้อยละ 73.8 ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือนร้อยละ 40.8 จากการทำธุรกิจร้อยละ 18.5 และจากการทำการเกษตรร้อยละ 14.5 และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่นอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 27 ต.ค. 2014

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จำนวน 3,706 แห่งซึ่งได้รับข้อมูล 90.7 %อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 15 ต.ค. 2014

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 38.4 ล้านคน โดยเป็นแรงงานนอกระบบซึ่งหมายถึง ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจาก การทำงานอยู่ประมาณร้อยละ 57.6 ของผู้มีงานทำทั้งหมด ในขณะที่อีกร้อยละ 42.4 ที่ได้รับความคุ้มครองอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 6 ต.ค. 2014

สรุปข้อมูลเบื้องต้น การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557 : ไตรมาส 1-2

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจยอดขายรายไตรมาสเป็นประจำทุกปี โดยใช้สถานประกอบการตัวอย่างทั้งสิ้น 12,266 แห่ง จากสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีกสินค้าและบริการทั่วประเทศประมาณ 1.3 ล้านแห่ง ข้อมูลสำคัญที่เก็บรวบรวม ได้แก่ มูลค่ารายรับและมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการอ่านต่อ

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย สิงหาคมพ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากการสอบ5มคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ตอบคำ5มด้วยตนเองเท่านั้น ในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งใช้ข้อ5มสุขภาพจิต 15 ข้อ แต่ละข้อ มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 3 คะแนน ซึ่งคะแนนเต็มของข้อ5มชุดนี้ คือ 45 คะแนน สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทย ผลการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2557 พบว่า จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 1 ต.ค. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร (เดือนกันยายน พ.ศ. 2557)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 พบวา จำนวนผูมีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป 54.93 ลานคน โดยเปนผูที่อยูในกำลังแรงงานหรือผูที่พรอมที่จะทำงาน 38.85 ลานคน ซึ่งประกอบดวย ผูมีงานทำ 38.45 ลานคน ผูวางงาน 3.11 แสนคน และผูที่รอฤดูกาล 8.8 หมื่นคน สวนผูที่อยูนอกกำลังแรงงานหรือผูที่ไมพรอมทำงาน 16.08 ลานคน ไดแกอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 23 ก.ย. 2014

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการสำรวจทุก 5 ปี วัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินการ คนทำงาน ค่าตอบแทนแรงงาน รายรับ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ได้ทำการสำรวจต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมของการใช้อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 2 ก.ย. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 พบวา จำนวนผูมีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป 54.90 ลานคน โดยเปนผูที่อยูในกำลังแรงงานหรือผูที่พรอมที่จะทำงาน 38.72 ลานคน ซึ่งประกอบดวย ผูมีงานทำ 38.37 ลานคน ผูวางงาน 2.87 แสนคน และผูที่รอฤดูกาล 6.7 หมื่นคน สวนผูที่อยูนอกกำลังแรงงานหรือผูที่ไมพรอมทำงาน 16.18 ลานคน ไดแกอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 20 ส.ค. 2014

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จำนวน 3,706 แห่งซึ่งได้รับข้อมูล 90.3 %อ่านต่อ