ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 13 มิ.ย. 2017

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน: ปริมณฑล เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจทางการค้า การบริการอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 7 มิ.ย. 2017

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.92 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 37.98 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.10 ล้านคน ผู้ว่างงาน 5.01 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.75 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 29 พ.ค. 2017

รายงานข้อมูลผลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ปัจจุบันโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 17 พ.ค. 2017

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 2017

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.89 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 37.89 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.09 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.73 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.24 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 3 เม.ย. 2017

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.86 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.32 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.46 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.96 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.64 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 3 มี.ค. 2017

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.83 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.38 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.68 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.30 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.67 แสนคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 15 ก.พ. 2017

ฐานข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้า และการบริการในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลสถานประกอบการ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้า และการบริการ ในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คือ การเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2017

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.80 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 37.97 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.25 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.47 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.74 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 6 ม.ค. 2017

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศอ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.77 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 37.79 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.36 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.03 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.29 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.74 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม ที่จะทำงาน 38.11 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.66 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.78 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 7.4 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือน ตุลาคม 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ือเพิ่มขึ้น 1.9 หมื่นคน ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 6.0 พันคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2016

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 10 ต.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.69 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.28 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.87 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.34 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 7.32 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวล่าสุด »