'เหลิม'เสียววาบโร่ขอโทษผบ.ทอ. 'ภราดร'ย้ำต้องการทำความเข้าใจ

21 เม.ย. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ในฐานะผอ.ศอ.รส. ได้กล่าวในที่ประชุมศอ.รส. ว่า ฝากตัวแทนจากกองทัพอากาศ ขอโทษ ผบ.ทอ ซึ่งต่อไปนี้ จะไม่นำกองทัพมาเป็นคู่ขัดแย้ง การออกแถลงการณ์ของ ศอ.รส นับจากนี้ จะทำในนามบุคคล เพื่อไม่ให้กระทบต่อที่ประชุมใหญ่ของศอ.รส นอกจากนี้ ศอ.รส มีอำนาจแจ้งจับกกต...อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 31 มี.ค. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2557 พบว่า มีจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 54.69 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.31 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.74 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.31 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.45 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 20 มี.ค. 2014

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาที่เกิดกับสตรีในชุมชน/หมู่บ้าน การรับทราบเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเป็นสมาชิกกองทุนฯ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆอ่านต่อ

สรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแหงชาติ ดำเนินการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนมิถุนายน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จากจำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือนการสำรวจที่ผ่านมาในปี 2546 2548 สำรวจเฉพาะการอ่านหนังสือของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และตั้งแต่ปี 2551อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 19 มี.ค. 2014

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2555

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทันเวลา สามารถรองรับการขยายตัตัวทางเศรษฐกิกิจ เพื่อเชื่อมโยงการผลิตจากท้องถิ่นไปสู่ตลาดและผู้บริโภคในทุกระดับ รวมทั้งการลดต้นทุนในทุกขั้นตอนของการกระจายสินค้าอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 6 มี.ค. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร (เดือนมกราคม พ.ศ. 2557)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม 2557 พบว่า มีจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 54.65 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.43 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.79 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.61 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.78 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3/2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ก่อสร้าง ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 24 ก.พ. 2014

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2550 และครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานภาพของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 9 ม.ค. 2014

สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน 2556 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.21 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 39.63 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 39.25 ล้านคน ผู้ว่างงาน 2.8 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.0 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 6 ม.ค. 2014

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือนตุลาคม 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สรุปผลในภาพรวมทั่วประเทศได้ดังนี้ 1.อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2013

สรุปผลเบื้องต้น การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2556 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม ธันวาคม 2556) จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลอ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน ซึ่งผลการสำรวจในป 2556 สรุปสาระ สำคัญ ได้ดังนี้ 1. จำนวนแรงงานนอกระบบ ผลการสำรวจในปี 2556 พบว่า ในจำนวนผู้มีงานทำทั้งสิ้น 39.1 ล้านคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2013

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ได้ทำการสำรวจต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมของการใช้อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 18 พ.ย. 2013

สรุปข้อมูลเบื้องต้น การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2556 : ไตรมาส 1-2

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจยอดขายรายไตรมาสเป็นประจำทุกปี โดยใช้สถานประกอบการตัวอย่างทั้งสิ้น 12,684 แห่ง จากสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีกสินค้าและบริการทั่วประเทศประมาณ 1.3 ล้านแห่ง ข้อมูลสำคัญที่เก็บรวบรวม ได้แก่ มูลค่ารายรับและมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 11 พ.ย. 2013

สรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ.2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ.2556 เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งครั้งแรกสำรวจในปี 2548 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างในเดือนเมษายนประมาณ 26,520 ครัวเรือนทั่วประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนและพฤติกรรมของประชากรเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อาหารมื้อหลักอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2013

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ปริมณฑล (ข้อมูลรายละเอียดจากการแจงนับ)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ในปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีอุตสาหกรรมการผลิตใหม่ๆ เกิดขึ้นรวมทั้งการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ก็มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้นข้อมูลสถิติและสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมดังกล่าวอ่านต่อ