ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 3 ก.พ. 2016

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล(รวม กทม. และเมืองพัทยา) นอกเขตเทศบาล (องค์การบริหารส่วนตาบล) เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั่วประเทศ จำนวน 4,428อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 18 ม.ค. 2016

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล(รวม กทม. และเมืองพัทยา) นอกเขตเทศบาล (องค์การบริหารส่วนตำบล) เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั่วประเทศ จำนวน 4,428 แห่งและได้รับข้อมูลอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศุกร์ที่ 15 ม.ค. 2016

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 1. บทนำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี 2527 2540 สำรวจปีละ 3 รอบอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 2015

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนกันยายน 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือนกันยายน 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากองค์กรปกครองท้องถิ่นได้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กทม. และเมืองพัทยา เฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั่วประเทศ จำนวน 4,428อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.38 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม ที่จะทำงาน 38.56 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.11 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.46 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 9.54 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 10 พ.ย. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.35 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.47 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.09 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.28 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 5.32 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 2015

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเดือน สิงหาคม 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 จำนวน 4,428 แห่งซึ่งได้รับข้อมูลจำนวน 4,086 แห่งอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พุธที่ 14 ต.ค. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการครั้งแรกในปี 2517 และครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งที่ 19 โดยเก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 55,920 ครัวเรือนในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในเดือนมีนาคม เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 13 ต.ค. 2015

สรุปผลเบื้องต้น การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม ธันวาคม 2558) จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 12 ต.ค. 2015

สรุปข้อมูลเบื้องต้น การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557 : ภาคใต้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ทุก 2 ปี มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สำหรับภาครัฐ ใช้ในการกำหนด นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศและภาคเอกชนใช้ประกอบการวางแผนการลงทุนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ จันทร์ที่ 5 ต.ค. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.32 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.65 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.32 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.00 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.14 หมื่นคนอ่านต่อ

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย สิงหาคม พ.ศ.2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เดือนสิงหาคม 2558 เป็นการสอบ5มคนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปทุกคนที่เป็นผู้ตอบคำ5มด้วยตนเองเท่านั้น โดยใช้ครัวเรือนตัวอย่างเดียวกันกับโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกัน ข้อ5มเหมือนกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อ5มสุขภาพจิต 15 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 3อ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.29 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.94 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.49 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.77 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 7.1 หมื่นคนอ่านต่อ

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ อังคารที่ 1 ก.ย. 2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ปี 2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกักับการท่องเทีที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2552 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7อ่านต่อ

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย กรกฎาคม พ.ศ.2558

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากการสอบถามคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และตอบคำถามด้วยตนเองเท่านั้น ในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยใช้ข้อถามสุขภาพจิต 15 ข้อ แต่ละข้อ มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 3 คะแนน ซึ่งคะแนนเต็มของข้อถามชุดนี้ คือ 45 คะแนน สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทย ผลการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย 31.38 (ชายอ่านต่อ