สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนตุลาคม 2555 เป็นข้อมูลเบื้องต้น)

ข่าวทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -- พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 11:26:53 น.

ดัชนีในเดือนตุลาคม  2555  เมื่อเทียบกับเดือนก่อนพบว่าดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)  ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง  ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง  ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  และดัชนีการส่งสินค้าลดลง

ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนพบว่า

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี  40  อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น  โดยมีอุตสาหกรรม  การผลิตยานยนต์   การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์  การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่นๆ   การผลิตรถจักรยานยนต์  การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด   การผลิตลวดและเคเบิ้ลที่หุ้มฉนวน  การผลิตเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น

ดัชนีการส่งสินค้า มี 40  อุตสาหกรรมที่มีการส่งสินค้าเพิ่มขึ้น  โดยมีอุตสาหกรรม  การผลิตยานยนต์   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม  การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด   การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน  การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์  การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์  การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน  การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  การผลิตรถจักรยานยนต์  การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอเพิ่มขึ้น

ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง มี 37  อุตสาหกรรมที่มีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น  โดยมีอุตสาหกรรม  การผลิตยานยนต์   การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์  การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ  การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ   การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่นๆ   การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด   การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก  การแปรรูปผลไม้และผัก   การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นเพิ่มขึ้น

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 37  อุตสาหกรรมที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  โดยมีอุตสาหกรรม  การผลิตยานยนต์   การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่นๆ   การผลิตรถจักรยานยนต์  การผลิตหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ  การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ   การผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง  การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด   การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  การผลิตรองเท้า  การผลิตอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นเพิ่มขึ้น

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 40  อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  โดยมีอุตสาหกรรม  การผลิตยานยนต์   การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์  การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด   การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์  การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม  การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ  การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนขาวและปูนปลาสเตอร์  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่นๆ เพิ่มขึ้น

อัตราการใช้กำลังการผลิต มี 42  อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น  โดยมีอุตสาหกรรม  การผลิตยานยนต์   การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง  การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด   การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม  การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ  การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์  การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์  การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ  การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น

(ฐานเฉลี่ยปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล)
ตุลาคม    2555 *

ดัชนี(*) | อัตราการเปลี่ยนแปลง | อัตราการเปลี่ยนแปลง | เมื่อเทียบกับเดือนก่อน(%) | เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม) 173.88 0.28 36.12 ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต) 207.65 2.63 61.76 ดัชนีการส่งสินค้า 202.16 -1.86 41.60 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 185.43 2.40 8.64 ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 160.89 2.73 -19.51 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 116.78 0.75 4.81 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 156.47 3.22 39.10 อัตราการใช้กำลังการผลิต 67.93
(*) เป็นดัชนีรวมเบื้องต้นของ 53 อุตสาหกรรม
--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง