การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2550 13:45:46 น.
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--ปภ.

ในช่วงนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในสถานศึกษาบ่อยครั้ง  เนื่องจากสภาพอาคารที่เก่าและเป็นไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีต่อการเกิดอัคคีภัย  ประกอบกับสายไฟฟ้าที่เก่าและชำรุด  และไม่มีการติดตั้งระบบตัดไฟอัติโนมัติขึ้นภายในโรงเรียน รวมทั้ง การขาดความระมัดระวังและการควบคุมดูแลในการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน การลอบวางเพลิง  จึงทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในสถานศึกษาหลายแห่ง  กรมป้องกันฯ จึงขอเสนอแนะให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  เจ้าหน้าที่  และนักเรียน  ร่วมกันป้องกันและแก้ไขการเกิดอัคคีภัยโดยปฎิบัติดังนี้

- ร่วมกันวางมาตรการในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น  เช่น  การจัดเวรยามเฝ้าในเวลากลางคืน  โดยเฝ้าระวังตามสถานที่จัดเก็บสิ่งของและอุปกรณ์ บ้านพักอาศัย  และสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในโรเรียน

- จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัย  รวมทั้งฝึกทักษะให้กับนักเรียนในเรื่องการดับไฟหากเกิดเพลิงไหม้ขึ้น  หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทราบทันที   ศึกษาวิธีการหนีไฟ  และการค้นหาผู้ติดค้างอยู่ในอาคารที่กำลังถูกเพลิงไหม้   ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ซึ่งควรมีการฝึกปฎิบัติจริงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

- จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้มีระเบียบเรียบร้อย ไม่จัดเก็บวัสดุเชื้อเพลิงและสารเคมีไวไฟไว้เกินจำนวนที่ต้องการใช้และควรจัดเก็บไว้ในที่ที่ห่างไกลจากแหล่งพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า  ควรติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีในโรงเรียน  ให้มีปริมาณมากพอต่อขนาดของพื้นที่ในการควบคุมเพลิง โดยทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิง

- ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้งานภายในอาคารให้มีความปลอดภัย  หากพบว่าเกิดการชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ และต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

- วางแผนรับสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ไว้ล่วงหน้า  และตั้งผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ผู้ปกครอง นักเรียน  และทำการประชาสัมพันธ์แผนงานป้องกันอัคคีภัยกับให้ครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับรู้  เพื่อจะได้ทำงานประสานกันอย่างถูกต้อง  และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย

- ให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนและสถานที่สำคัญของชุมชน  การให้ข้อมูลข่าวสารในการแจ้งเตือนภัย  แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส  และแจ้งเหตุร้ายหรือสิ่งบอกเหตุที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยจากการถูกลอบวางเพลิงได้เป็นอย่างดี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง