สภาวิชาชีพบัญชีฯ ชี้เอสเอ็มอีไทยยังมีปัญหาเรื่องระบบบัญชี ประกาศช่วยเหลือผู้ประกอบการและนักบัญชีเปิดให้โหลดโปรแกรมสำเร็จรูประบบบัญชีแยกประเภทอย่างง่าย “MyGL” ฟรี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 27 เมษายน 2554 14:41:28 น.
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ชี้เอสเอ็มอีไทยยังมีปัญหาเรื่องระบบบัญชี ประกาศช่วยเหลือผู้ประกอบการและนักบัญชีเปิดให้โหลดโปรแกรมสำเร็จรูประบบบัญชีแยกประเภทอย่างง่าย “MyGL” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน www.fap.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมพัฒนาโปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง MyIC ต่อยอดจากโปรแกรมเดิม หวังช่วยพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีไทยให้สามารถบันทึกบัญชีได้เอง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ อันจะส่งผลสืบเนื่องต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (Small and Medium Enterprises) หรือเอสเอ็มอี ซึ่งครอบคลุมธุรกิจ หลักๆ เช่นอุตสาหกรรมการผลิต กิจการค้าส่งและค้าปลีก และกิจการบริการ เป็นต้น ถือเป็นกลุ่มหลักที่มีส่วนช่วยในการสร้างงานและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่เอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาสำคัญเรื่อง การตลาด บุคลากร และการบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะทางด้านบัญชี ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ เพราะสามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประกอบในการวางแผน ประเมินผล และกำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลทำให้ธุรกิจเติบโตจากขนาดย่อม เป็นขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ในอนาคต อันจะส่งผลสืบเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเป็นลำดับต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี กล่าวว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และปัญหาด้านการจัดทำบัญชี ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย ทางสภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูประบบบัญชีแยกประเภทอย่างง่ายภายใต้ชื่อ “MyGL” เปิดให้ผู้ประกอบการและนักบัญชีสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่าน www.fap.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมกับจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักบัญชีที่ให้บริการกับกลุ่มเอสเอ็มอี ให้สามารถดำเนินการและจัดทำบันทึกบัญชีทั่วไปด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขห้ามนำซอฟแวร์ ดังกล่าวไปดำเนินการซื้อขายในทางการค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากสภาวิชาชีพฯ ได้จดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูประบบบัญชีแยกประเภทอย่างง่าย “MyGL” เป็นซอฟแวร์ การทำบัญชีที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Window XP หน่วยความจำ 256 MB ขึ้นไป มีคุณสมบัติช่วยในการบันทึกบัญชีทั่วไป โดยใช้หลักบัญชีคู่ได้สะดวก ไม่ซับซ้อน ใช้ได้กับธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป การผลิต หรือบริการ ซึ่งได้ออกแบบผังบัญชีพื้นฐานไว้ให้และสามารถเพิ่มเติมผังบัญชีได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ในการตรวจสอบบัญชี, การยกยอดบัญชี และการออกรายงานต่างๆ ได้แก่สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย และรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบันทึกบัญชีได้เอง พร้อมกับดูผลประกอบการได้ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชี และการออกรายงานทางบัญชี มีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถสำรอง เรียกคืนฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกลดเวลาในการทำบัญชี อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

“ปัญหาหลักของเอสเอ็มอีในปัจจุบันคือเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเพราะการมีระบบบัญชีที่ดีได้มาตรฐานจะช่วยวางรากฐานทำให้ธุรกิจเติบโตจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ในอนาคต ซึ่งระบบบัญชีแยกประเภท MyGL จะช่วยให้การปฏิบัติงานของนักบัญชีโดยโดยเฉพาะนักบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทำงานอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างนักบัญชีให้มีความสุจริต มีความโปร่งใส และปฎิบัติงานอย่างมีมาตรฐานที่ถูกต้องและเที่ยงธรรมถือว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี กล่าว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี กล่าวว่า นอกจากโปรแกรมบัญชีแยกประเภทอย่างง่าย MyGL ซึ่งจัดทำขึ้นมาเพื่อเพื่อรองรับธุรกิจขนาดย่อม ประเภทซื้อมา-ขายไป โดยได้ให้บริการดาวน์โหลดไปใช้งานฟรีทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ แล้ว ทาง คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ยังได้มีการพัฒนาโปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง MyIC (Inventory Control) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ต่อยอดขยายผลจากโปรแกรมบัญชีแยกประเภทอย่างง่าย MyGL มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับประเภทธุรกิจหมุนเวียน ที่มีไว้เพื่อการผลิตหรือเพื่อการขาย โดยคุณสมบัติของโปรแกรมดังกล่าวสามารถรักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน รวมทั้งรักษาค่าใช้จ่ายในการผลิตให้สม่ำเสมอได้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันสินค้าขาด เมื่อมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตลอดจนช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อจากการที่สินค้าในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่น ไม่หยุดชะงัก ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะเปิดให้ผู้ประกอบการ นักบัญชี โหลดโปรแกรมนี้ฟรีผ่าน www.fap.or.th ในเร็วๆ นี้เช่นกัน

อนึ่ง สภาวิชาชีพบัญชีฯ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของประกอบวิชาชีพทางการบัญชี มีภารกิจหลักเรื่อง การกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี กำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและตามที่กฎหมายกำหนด บัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ผลักดันให้เกิดการพัฒนา และใช้ประโยชน์รายงานทางการเงิน ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือความโปร่งใส และส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 02-685-2500
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง