จัดหางานนครปฐมขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาจัดทำ Bio data ตามนัด

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 14:00:40 น.
กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมได้อนุญาตแบบคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าว และท่านได้ยื่นขออนุญาตแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ทำงานซึ่งขั้นตอนสุดท้ายจะแจ้งให้นำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำ Bio Data (ถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ) เพื่อออกใบอนุญาตทำงาน นั้นนายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท จันวานิชย์ จำกัด ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร (Bio Data) โดยถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือแรงงานต่างด้าว และออกใบอนุญาตทำงาน ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งหนังสือแจ้งกำหนดวันที่ เวลานัดและจำนวนคนต่างด้าว ไปจัดทำ Bio Data ของแต่ละรอบ รอบแรกเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เป้นต้นไป ขอให้ท่านนำแรงงานต่างด้าวตามจำนวนรายชื่อในใบนัดไปดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙๘/๗-๙ ถนนเพชรเกษม ตำบล ห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ใกล้สี่แยกทุ่งพระเมรุ)

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงานต่างด้าว คือ หนังสือใบนัด ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ขออนุญาตทำงาน ทร.๓๘/๑ หรือทต.๑ ส่วนที่๓ ใบนัดตรวจโรค หรือใบรับรองแพทย์ กรณีที่ท่านไม่สามารถนำแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตามนัดขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ก่อนถึงกำหนดนัด ๒ วัน  โทร 034-250-861-2 ต่อ 23,24,25,26

เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดทำ Bio Data สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมขอความร่วมมือท่านได้นำแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตามนัดหมาย เนื่องจากทุกวันได้นัดดำเนินการ ๓๐๐ — ๔๐๐ คน/วัน หากท่านเลื่อนการนัดจะส่งผลกระทบต่อการจัดลำดับต่อท้ายภายหลังอาจจะไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็วเท่าที่ควร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง