ก.ส.ล. จัดโครงการ “Futures Gate” พร้อมผลักดันนโยบายรัฐ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 11:52:17 น.
กรุงเทพฯ--9 มี.ค.--ก.ส.ล.

นายวันชัย ผโลทัยถเกิง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะยกระดับราคาสินค้าเกษตร และให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม คำนึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาด และกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้บรรจุแผนพัฒนาธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าของ ก.ส.ล. ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงพาณิชย์ปี 2555-2558 แล้วนั้น

“ก.ส.ล. ในฐานะหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า มีความมุ่งมั่น และตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว จึงได้จัดทำโครงการ “Futures Gate” ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ด้วยระบบจำลองการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ให้แก่หน่วยงานราชการ ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง ก.ส.ล. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะสนับสนุนให้ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องระบบการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของทุกกรมในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาด และยกระดับราคาสินค้าเกษตร” นายวันชัยกล่าว

เผยแพร่ในนาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวเผยแพร่ฉบับนี้
กรุณาติดต่อที่ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้
โทรศัพท์ 0-2685-3250 ต่อ 612 โทรสาร 0-2685-3259
หรือ http://www.aftc.or.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง