'กำนัน'ประกาศเดินขบวนพรุ่งนี้ ปลุกมวลชนเข้ากรุงวันตัดสิน'ปู'

16 เม.ย. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น.ที่ผ่านมา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ได้ปราศรัยที่เวทีสวนลุมพินี หลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ตอนหนึ่งว่า เรามีภารกิจที่จะทำร่วมกันในช่วงสุดท้ายของการต่อสู้ นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป (17 เม.ย.)...อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 17:38:17 น.
กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ด้วยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในสถาบันการศึกษามากมายที่สมควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของครอบครัว จึงได้กำหนดให้มีการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวขึ้น เพื่อให้วิทยานิพนธ์ดังกล่าวถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานด้านครอบครัวทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และเป็นการสนับสนุน เชิดชูผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้างานด้านครอบครัว รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของครอบครัวและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ลักษณะผลงาน

๑. เป็นบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๔ — ๒๕๕๕

๒. เป็นบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว อาทิ ความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในครอบครัว ความรุนแรง การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการในครอบครัว ครอบครัวชายขอบและครอบครัวลักษณะพิเศษ นโยบาย/กฎหมาย/การเคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับครอบครัว ครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครอบครัวกับความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจกับครอบครัว สุขภาวะและความเจ็บป่วยในครอบครัว การตายและความพลัดพรากในครอบครัว เพศภาวะ/เพศวิถี/การเจริญพันธุ์ในครอบครัว การบริโภคในครอบครัว สื่อกับครอบครัว เป็นต้น จำนวนไม่เกิน ๓๐ หน้า

๓. เป็นบทความวิชาการที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือเป็นบทความที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้แตกต่างจากบทความที่เคยเผยแพร่มาแล้ว

การส่งผลงาน

๑. จัดส่งผลงานในรูปแบบบทความวิชาการ จำนวนไม่เกิน ๓๐ หน้า ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด ๑๖ points ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมแนบผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และบทคัดย่อ จำนวน ๒ ชุด

๒. จัดส่งผลงานไปยังสำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

รางวัล
๑. รางวัลดีเด่น จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณ

๒. วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ (proceeding)

๓. วิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวดทุกฉบับจะได้รับการนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐มิถุนายน ๒๕๕๖

ติดต่อ:
กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๐๖ ๘๗๗๒ โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๗๘๒
อีเมลล์ thaifamilyresearch@gmail.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง