อบรมมัคคุเทศก์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 17:54:48 น.

กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9ณ มหาวิทยาลัยสยามเจ้าของโครงการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม

ระยะเวลาในการอบรม

เริ่มอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่4 พฤษภาคม 2556 — วันพฤหัสบดีที่ 12กันยายน2556 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

การบรรยายที่ห้อง 19—1003 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น และการฝึกภาษาต่างประเทศที่ห้อง 19-1003,19-1007 และ 19-1009 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม โดยแยกกลุ่มตามภาษาต่างประเทศที่เข้าอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รับจำนวนไม่เกิน 80คน โดยแบ่งเป็น ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

(2) มีสัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

(4) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด

(5) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(6) ต้องพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่จะอบรมได้ดี
(7) มีความรัก และศรัทธาต่ออาชีพนี้
(8) มีบุคลิกภาพ และกริยามารยาทที่เหมาะสมกับอาชีพนี้

(9) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หมายเหตุ

การตรวจสอบหลักฐาน ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หรืออยู่ระหว่างรอผลอนุมัติจบหลักสูตรจะไม่พิจารณาให้สมัคร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

สถานที่รับสมัคร

ห้องทัวร์จำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 0-2868-6000ต่อ 5211, 5376

หลักฐานในการสมัคร
(1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสี1นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
(2) สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาแสดง
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาแสดง
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาแสดง
(5) หนังสือรับรองจากบริษัทนำเที่ยวว่าเป็นมัคคุเทศก์ในสังกัด(ถ้ามี)
(6) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ

(1) ถ้าเป็นหลักฐานการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการเทียบวุฒิจาก ก.พ. หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองมาด้วย

(2) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ต้องพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

(3) หากพบว่าผู้สมัคร มีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารผู้สมัครจะต้องพ้นสภาพจากการฝึกอบรม โดยไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าธรรมเนียมการอบรมคืนจากสถาบัน

ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบคัดเลือก

ค่าใบสมัครชุดละ 50 บาท ค่าสมัครสอบคัดเลือกท่านละ 500 บาท โดยชำระเป็นเงินสด ซึ่งเงินจำนวนนี้จะไม่คืนให้ ยกเว้นในกรณีที่มีผู้สมัครสอบไม่ถึง 40 คนจึงจะคืนให้

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 34,000 บาท (ค่าที่พักค่าอาหาร ค่ารถ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในการศึกษานอกสถานที่ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกาศนียบัตร) สำหรับค่าธรรมเนียมการอบรมสามารถชำระโดยโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชีการโรงแรม 3 เลขที่ 159-2-02223-8 ประเภทออมทรัพย์ หรือชำระเป็นแคชเชียร์เช็คเท่านั้น

การสอบคัดเลือก

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.โดยสอบความรู้ทั่วไป เวลา 09.00 — 10.00 น. , ภาษาต่างประเทศสอบ เวลา 10.00 — 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 19—1806A ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาที่ผู้สมัครเลือกเข้าอบรม

(2) ผู้สมัครจะต้องนำบัตรเลขที่สอบ พร้อมบัตรประชาชนมาแสดง เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

(3) การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 เมษายน- 30 เมษายน 2556 เวลา 8.30 — 16.30 น. ที่ห้องทัวร์จำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 201 เว้นวันอาทิตย์

กำหนดการและสถานที่ประกาศผลสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก จะประกาศในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ป้ายประกาศหน้าห้องทัวร์จำลอง อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสยาม

ติดต่อ:

มหาวิทยาลัยสยาม 028686000 ต่อ 5211,5376 http://hotel.siam.edu

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง