การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 15:24:30 น.

กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1, เขต 2, และเขต 3 จัดโครงการ “การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring” เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ เป็นประธานในพิธีโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการนี้กว่า 600 คน ซึ่งโครงการนี้จะมีทั้งหมด 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมในเรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แผนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ซึ่งอบรมเมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายนที่ผ่านมา ในระยะที่ 2 คือเป็นการทำงานวิจัยเพื่อใช้ประกอบและพัฒนาในกระบวนการเรียนการสอนของทักษะวิชาที่ผู้เข้าร่วมอบรมถนัด และดำเนินการติดตามนิเทศโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในช่วงเดือนกรกฎาคม และระยะที่ 3 เป็นการนำเสนอผลงานจากการทำวิจัยของผู้เข้าร่วมอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งกิจกรรมโครงการนี้ เป็นโครงการที่มุ่งหวังการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงาน เปลี่ยนวิธีสอนของผู้เข้าร่วมอบรมและการพัฒนาศักยภาพของคุณครูจากทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้นำการวิจัยมาใช้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและนักเรียนจากความถนัดในกลุ่มสาระวิชาของคุณครูผู้เข้าอบรม

จากการอบรมเมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมานั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้ และกระบวนการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและนักเรียน โดยทีมงานวิทยากร (พี่เลี้ยง) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา (อบรมเป็นภาษาไทย)และวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาโดยอบรมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อการอบรมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป โดยจะมีทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้ติดตามนิเทศผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมต่อไปในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

อาจารย์จุฑารัตน์ จิตต์ถนอม/ ผู้สื่อข่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำสถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ติดต่อ:
สุกัญญา อินทรักษ์ 043 -556-001 Pr_reru@hotmail.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง