สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) ขอเชิญผู้ประกอบการและท่องเที่ยว เข้าอบรมหลักสูตร “กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 11 กันยายน 2556 13:40:07 น.
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) ขอเชิญผู้ประกอบการและท่องเที่ยว เข้าอบรมหลักสูตร “กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” วันอาทิตย์ 29 ก.ย.56 เวลา 8:30 — 16:30 น.

โอกาสเดียว ลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมวันนี้...ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ครั้งแรกในภาคใต้ สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) เชิญชวนผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และบุคคลทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตร : “ กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ” ในวันอาทิตย์ 29 กันยายน 2556 เวลา 8:30 — 16:30 น. ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ก่อตั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของผู้ประกอบการบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยกระดับและพัฒนาบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยสู่มาตรฐานสากล กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการรับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ได้มีการเติบโตเป็นอย่างมาก จำเป็นที่จะต้องพัฒนายกระดับธุรกิจสู่มาตรฐานสากลและลดความเสี่ยง รวมถึงผู้ที่สนใจและต้องการจะเปิดธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานในพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินและขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมหลักสูตร : “ กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ” เพื่อพัฒนาและยกระดับธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money Changers) สู่มาตรฐานสากล และก้าวไกลไปกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง สอดรับกับกฎหมายและระเบียบใหม่ๆของโลกการเงิน การเปิดเสรีทางการเงิน และเพื่อเสริมศักยภาพของผุ้ประกอบการก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เนื้อหาหลักสูตรอบรม ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด มีหัวข้อดังนี้

1. ปูพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2. เสริมสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง

3. วิธีการดูธนบัตรต่างประเทศปลอม และธนบัตรต่างประเทศที่ถูกยกเลิก, เจาะลึกความรู้ในธนบัตรรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในปีนี้ ได้แก่ ยูเอสดอลลาร์ ยูโร

4. ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกกำหนด เพื่อลดความเสี่ยง

ค่าอบรม สำหรับสมาชิกของสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) 900 บาทต่อ 1 ท่าน และบุคคลทั่วไป 1,000 บาทต่อ 1 ท่าน พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ วุฒิบัตร จากสมาคมฯ

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียด ได้จากสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(TAFEX) โทร 02-238-1088 - 9 โทรสาร 02-238-1089 มือถือ 084-388-9982 อีเมล : support@tafex.org เว็บไซต์ : www.tafex.or.th

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง