หนังสือหลัก ทฤษฎีและปฏิบัติ การบริหารการศึกษา โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.สัมมา รธนิธย์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 16 ตุลาคม 2556 14:45:03 น.
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“ หนังสือเล่มนี้ได้เขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบทฤษฏีทางการบริหารรูปแบบใหม่ ภาวะผู้นำ ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดองค์การรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร ”

เนื้อหาภายในได้แบ่งออกเป็น 9 เรื่อง ได้แก่
- หลักการ ทฤษฏี และวิวัฒนาการการบริหาร
- องค์การและการจัดการ
- การบริหารการศึกษาไทย
- แนวคิดทางการบริหาร
- เทคนิคการบริหารจัดการยุคใหม่
- ภาวะผู้นำ
- มนุษยสัมพันธ์
- วัฒนธรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก
พิมพ์ครั้งที่ 3 : 2556
ISBN : 978-616-7020-14-3
ราคา : 350 บาท.
ปกอ่อน ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
จำนวนหน้า : 373 หน้า
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วรรณพร รธนิธย์ (เอิร์ธ) โทร. 08-3758-7772
e-mail : pigga.pink@gmail.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง