มสธ. เปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2542 15:26:43 น.
กรุงเทพ--6 พ.ค.--มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ STOU-EPT (SUKHOTHAI THAMMATHAIRAT OPEN UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST) เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งผลการสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทุกสาขา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ การเปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT นี้ มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่  Dialogue, Vocabulary, Structure,  Writing and Reading ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครสอบทั่วประเทศ สามารถสอบ ณ ศูนย์บริการการศึกษาของ มสธ. ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสอบ ณ ที่ทำการ มสธ. เป็นการสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มสธ. ประจำปีการศึกษา  2543 จะเปิดรับสมัครในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2542 ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบ STOU-EPT ซึ่งกำหนดสอบในวันที่ 8 สิงหาคม 2542 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.ทั่วประเทศ และศูนย์วิทยาพัฒนาบริการ มสธ. ในจังหวัดต่างๆ โดยผู้สมัครในระดับบัณฑิตศึกษาต้องนำผลการทดสอบ STOU-EPT เป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วย ทั้งนี้ผลการสอบแต่ละครั้งสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของ มสธ. ได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ

ผู้สนใจซื้อระเบียบการสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ในราคาชุดละ 50 บาท ณ สถานที่จำหน่ายดังนี้

ซื้อด้วยตนเอง ที่ศูนย์หนังสือ มสธ. ศูนย์วิทยาพัฒนาบริการ มสธ. และศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ซื้อทางไปรษณีย์ ส่งตู้ ป.ณ.222 ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (ซื้อระเบียบการสมัครสอบ STOU-EPT) พร้อมแนบธนาณัติ ราคาชุดละ 50 บาท สั่งจ่ายปลายทาง มสธ. ในนาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำหน่ายระเบียบการสมัคร ตั้งแต่ 1 เมษายน - 20 มิถุนายน 2542 รับสมัครตั้งแต่ 15 เมษายน - 30 มิถุนายน 2542--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง