'สุเทพ'เตือนศาลรธน.ระวังเล่ห์'ปู' ชี้หลักฐานชัด-30เม.ย.เปิดแผนสู้

23 เม.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยบนเวทีมวลมหาประชาชน สวนลุมพินีว่า ได้พามวลชนออกไปพบกับพนักงาน กฟน.ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี มอบเงิน ดอกไม้ และกำลังใจให้กัน ได้หารือกับผู้ใหญ่ของ กฟน. บรรยากาศเป็นกันเองมาก แทบไม่ต้องอธิบายเจตนารมณ์ของการต่อสู้เลย...อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรปริญญาเอก รัฐศาสตร์  รับผู้จบทั้งตรีและโท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 2 กันยายน 2540 15:15:00 น.
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--จุฬาฯ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัยระดับสูงในสาขารัฐศาสตร์ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและระเบียบวิจัยอย่างลึกซึ้ง เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับสูง เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้าอันจะนำไปสู่การสร้างเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ พฤติกรรม สถาบันและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทั้งในแง่สาเหตุ กระบวนการ และผลกระทบต่อสังคมในด้านต่างๆ อันจะทำให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการเมืองกับสังคมในระดับประเทศและระหว่างประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า (ผู้จบปริญญาตรีเรียน 85 หน่วยกิต จบปริญญาโทเรียน 72 หน่วยกิต) ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อเรื่องและเค้าโครงของเรื่องที่คาดว่าจะทำวิจัยมาพอสังเขป ผู้ได้รับเลือกเข้าศึกษาต้องเสนอผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมกับเข้าร่วมสัมมนาหรือทำ Workshop ทางวิชาการในต่างประเทศ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.โชคชัย จุลศิริวงศ์ โทร. 218-7278 และคุณเด่นดวง วัดละเอียด โทร. 218-7255--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง