กระทรวงสาธารณสุขเปิดหลักสูตรเซลล์วิทยา ช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2544 10:22:59 น.
กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--สธ.

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึง กรมการแพทย์ร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย และสมาคมเซลล์วิทยาในราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย จัดโครงการ อบรมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา หลักสูตรหลังปริญญา ในปีการศึกษา 2545 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการให้บริการสุขภาพประชาชนและศึกษาวิจัยทางเซลล์วิทยา โดยเปิดหลักสูตรเซลล์วิทยาจำนวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 20 สัปดาห์ และฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 32 สัปดาห์ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์

บัณฑิตในสาขาใดสาขาหนึ่ง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่มีการเรียนชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และ สาธารณสุข--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง