ประกวดการประดิษฐ์กระปุกออมสินในวาระวันออมแห่งชาติ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 กันยายน 2543 14:34:10 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--beeskids.com

นับจากปี 2478 ที่ธนาคารออมสินจัดทำกระปุกออมสินใบแรกขึ้น ซึ่งต่อมาได้เปรียบเสมือนตัวแทนของสายใยที่ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างธนาคารออมสินกับคนไทยความพยายามที่จะปลูกฝังค่านิยมการออม ยังคงเป็นภารกิจที่ธนาคารออมสินสืบสานตลอดมา…… และด้วยมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของการส่งเสริมการออมทรัพย์อย่างถูกวิธี จึงจัดให้มีการประกวดและมอบรางวัลการประดิษฐ์กระปุกออมสินในวาระวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ประจำปี 2543

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมด้านศิลปะ
2. เพื่อเสริมสร้างนิสัยการออมทรัพย์

3. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมของธนาคาร

4. เพื่อนำกระปุกออมสินจากการประกวดนำเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน
เงื่อนไขการประกวด
1. ไม่จำกัดหัวข้อเรื่อง (อิสระ)
2. เป็นลักษณะรูปแบบลอยตัวขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร
3. รูปแบบงานประติมากรรม 3 มิติ สามารถมองสัมผัสได้ทุกด้าน

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดวัสดุในการจัดทำสามารถเติมสีสันและเติมแต่งได้ ตามอิสระ ตามจินตนาการของผู้ส่งประกวด

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเขียนชื่อ-นามสกุล และแนวความคิดแนบส่งมาพร้อมกับผลงาน

6. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้โดยไม่จำกัดจำนวน
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร
8. ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้ารอบ ธนาคารจะได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ
9. การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกแล้วถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
ส่งผลงาน

เขียนชื่อ ที่อยู่ อายุ การศึกษา โรงเรียน พร้อมกับชื่อของกระปุกออมสินและรายละเอียดแนวความคิดพร้อมผลงานและส่งกลับมายัง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ตึก 3 ชั้น 5) 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 2785100-2 , 2998000 ต่อ 1041

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 29 กันยายน 2543

ตัดสินการประกวด เดือนตุลาคม 2543 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด

ประเภทรางวัลสวยงามและสร้างสรรค์
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 8,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 6,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 4,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเกียรติบัตร
รวมเงินรางวัล 24,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 15,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 7,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเกียรติบัตร
รวมเงินรางวัล 41,000 บาท
ระดับอุดมศึกษาและประชาชน
รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และเกียรติบัตร
รวมเงินรางวัล 75,000 บาท--จบ--
-ยก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง