โตโยต้าประเทศไทย ปรับโครงสร้างการบริหาร

ข่าวยานยนต์ ThaiPR.net -- อังคารที่ 25 กันยายน 2544 11:10:53 น.
กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างตำแหน่งการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรองรับแผนการขยายงาน และ เตรียมความพร้อมสำหรับ พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคตามรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการตลาด ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ(Vice Chairman of the Board) เพื่อบริหารงานอย่างใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) ในเรื่องนโยบายและการบริหารงานโดยรวมของบริษัทฯ และเป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบเต็มเวลา (Full Time)2. บริษัทฯ มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งนายไพบูลย์ ไวความดี เข้ารับตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) สายงานการตลาดและ กรรมการ ในคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯชุดใหม่ (Board of Directors) จะประกอบไปด้วยกรรมการคนไทย 7 ท่าน กรรมการคนญี่ปุ่น 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 15 ท่านนายไพบูลย์ ไวความดี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จาก University of Michigan และปริญญาโทด้านการเงินจาก University of Pennsylvania มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงกว่า24 ปี จากบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย เช่น บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด บริษัทซีเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท เอส ไอ แอล อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด บริษัทระยอง อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด บริษัท อา ไอ แอล 1996 จำกัด สำหรับตำแหน่งหลังสุดก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Vice President) ของบริษัท ซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปรับชื่อตำแหน่งในสายการบริหารจัดการใหม่ ตามความเหมาะสมดังนี้

ชื่อตำแหน่งเดิม                    ชื่อตำแหน่งใหม่

ประธานบริษัท                     กรรมการผู้จัดการใหญ่

President                      President

รองประธานกรรมการบริหาร          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

Executive Vice President       Executive Vice President (EVP)
(EVP)
กรรมการบริษัท / กรรมการสมทบ      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director/ Associate Director   Vice President (VP)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวสูงสุดทางด้านการบริหารจัดการแก่บริษัทฯ ตามแผนงาน "ไทยสู่ความเป็นเลิศ : Thai For Excellence"บริษัทฯจึงได้จัดแยกการบริหารจัดการออกจากฝ่ายกำหนดนโยบาย(Board of Directors) อย่างชัดเจน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นโครงสร้างการบริหารระบบใหม่ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544เป็นต้นไป เพื่อสอดรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการเปิดรับแนวทางการบริหารและแนวคิดในรูปแบบใหม่ๆ เข้าสู่องค์กรนอกเหนือจากการดำเนินตามนโยบายบริหารงานโดยคนไทย "Management by Thais" และ แผนงานไทยสู่ความเป็นเลิศ"Thai For Excellence" --จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง