สสวท. ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ ร..ร. วังไกลกังวลจัดอบรมครูวิทย์ ม. ปลาย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 12 กันยายน 2544 14:53:53 น.
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--สสวท.
“WORKSHOP จัดทำบทโทรทัศน์ 17-18 ก.ย. 2544 นี้”

สสวท. เชิญวิทยากรอบรมครูและนักวิชาการร่วม WORKSHOP เขียนแผนการสอนและบทโทรทัศน์สำหรับใช้อบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2544 ณ โรงแรมอริสตัน กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมอบรมครูเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ทั่วประเทศในปีการศึกษา 2545

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาตนเองเพิ่ม มากขึ้น การพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมจากวิทยากรโดยตรงต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง สสวท. จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล จัดอบรมครูวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งสัญญานผ่าน ดาวเทียมไปสู่ครูทั่วทุกภูมิภาค โดยเชิญวิทยากรอบรมครูและนักวิชาการร่วมประชุม ปฏิบัติการเขียนแผนการสอนและบทโทรทัศน์สำหรับใช้อบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2544 ณ โรงแรมอริสตัน กรุงเทพมหานคร--จบ--

-อน-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง