หลายเขตเชิญตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2543 15:11:11 น.
กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--กทม.

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค.43 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. นั้น หลายสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปตรวจสอบรายชื่อของตนเองและบุคคลในบ้านท่านได้ดังนี้

เขตหลักสี่

นายธะนะกร คุณาวุฒิ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่ได้จัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ติดตั้งให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนได้ที่ หน้าห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 2 สำนักงานเขตหลักสี่ และที่หน่วยเลือกตั้งทั้ง 116 หน่วยเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการตรวจรายชื่อผู้เลือกตั้งทางโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.43 เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้เลือกตั้งในการใช้สิทธิลงคะแนน อันจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความชอบธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้

เลือกตั้ง หากพบว่ามีข้อผิดพลาด หรือรายชื่อตกหล่น เจ้าบ้าน หรือ ผู้เลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหลักสี่ ภายในวันที่ 12 ก.ค.43 หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 9822083-4 และ 576-1382

เขตภาษีเจริญ

นายนคร บุญยธนะ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ แจ้งว่า สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอเชิญประชาชนชาวภาษีเจริญ ไปตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ลงคะแนนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บริเวณด้านหน้าห้องฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อไปใช้สิทธิไม่ให้ผิดพลาด และหากชื่อตกหล่น หรือมีรายชื่อบุคคลอื่นอยู่ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียน โดยมิได้อยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านนำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นคำร้องขอเพิ่ม — ถอนชื่อได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ ถึงวันที่ 12 ก.ค.43 หรือขอแก้ไขบัญชีรายชื่อทางโทรศัพท์หมายเลข 413-0383, 413-0565

ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เขตได้อำนวยความสะดวกในเรื่องการเพิ่ม — ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างมาก เพราะเจ้าบ้านสามารถแจ้งโดยตรงที่สำนักงานเขตและทางโทรศัพท์

เขตหนองจอก

นายเดชา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอกได้จัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอเชิญชวนผู้มีสิทธิในพื้นที่เขตหนองจอกไปตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ลงคะแนนได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.43 เป็นต้นไป ณ บริเวณเต็นท์หน้าสำนักงานเขตหนองจอก หากพบว่ารายชื่อผิด ตก — หล่น หรือมีรายชื่อบุคคลอื่นอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านของท่าน สามารถยื่นคำร้องขอเพิ่ม — ถอน และแก้ไขรายชื่อได้ที่ฝ่ายทะเบียน เขตหนองจอก ภายในวันที่ 12 ก.ค.43

ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฯ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้สิทธิ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 ม.ค.ของปีที่มีการเลือกตั้ง 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน คือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต กทม. ก่อนวันที่ 25 เม.ย.43 นอกจากนี้แล้วผู้มีสิทธิจะต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน หากพบว่า ชำรุด สูญหาย ขอให้ติดต่อยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน เขตหนองจอกเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้ง

เขตธนบุรี

นายกฤตภาส วิศรุตรัตน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเขตธนบุรีได้มีการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ในวันที่ 23 ก.ค.43 มาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงในพื้นที่เขต กำหนดหน่วยและสถานที่เลือกตั้ง ตลอดจนได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ทำการปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อ ณ บริเวณเต็นท์หน้าสำนักงานเขต ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.43 เป็นต้นไป หากพบว่ารายชื่อในบัญชีรายชื่อไม่ถูกต้องขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนมายื่น

คำร้องขอเพิ่ม — ถอนชื่อได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตธนบุรี ได้จนถึงวันที่ 12 ก.ค.43

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับหน่วยเลือกตั้งของเขตมีทั้งหมด 181 หน่วย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำนักงานเขตธนบุรีจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่า บ้านเลขที่ใดอยู่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าใดและต้องไปใช้สิทธิที่ไหน ส่งไปยังบ้านของประชาชนภายในวันที่ 7 ก.ค.43

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวในตอนท้ายว่าขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน หากมีการชำรุด สูญหาย หมดอายุ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนชื่อ — สกุล ขอให้ไปติดต่อยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้ง และหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ขอให้สอบถามได้ที่ฝ่ายปกครองโทรศัพท์หมายเลข 4650025, 4656413 ฝ่ายทะเบียน 4651292, 4659670

เขตคันนายาว

นายอรรถพร สุวัธนเดชา ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า สำนักงานเขตคันนายาว ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตคันนายาว ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานเขตฯ ชั้นล่างศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา ก.ม.10 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 ม.ค.43 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกทม. ก่อนวันที่ 25 เม.ย.43 และมีสัญชาติไทยโดยการเกิด หากเป็นบุคคลแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากพบว่าบัญชีรายชื่อของตนไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขรายการ หรือเพิ่ม— ถอนชื่อ ได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตคันนายาว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้จนถึงวันที่ 12 ก.ค.43 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 510-5547

เขตพระนคร

นายปรีชา สุขสนเทศ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนครได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านฯ ก่อนวันที่ 25 เม.ย.43 ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผู้ว่าฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน และที่สำนักงานเขตพระนคร

ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า หากตรวจบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไข เพิ่ม - ถอน รายชื่อ หรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ก.ค.43 หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 281-3772, 281-8124

เขตสัมพันธวงศ์

นายสุคนธ์ตา กิติคุณไพโรจน์ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้จัดเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อของตนที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน และที่หน้าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ตั้งแต่บัดนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ารายชื่อของตนเองไม่ถูกต้องให้ดำเนินการขอยื่นคำร้องแก้ไข เพิ่มชื่อ — ถอนชื่อได้บัดนี้ — วันที่ 12 ก.ค.43 ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 233-9578--จบ--

-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง