การประกวด  โครงการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ปี 2543

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 6 มิถุนายน 2543 15:11:10 น.
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--เทเลคอมเอเซีย

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯร่วมกับทีเอ จัดการประกวด "โครงการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ปี 2543"สมาคมวิทยาศาสตร์ร่วมกับบริษัทเทเลคอมเอเซีย จัดการประกวด "โครงการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2543 เริ่มเปิดรับโครงงานจากนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  ตั้งแต่ 1 มิย. 2543 นี้      ดร.อารมณ์ เพชรชื่น นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า แนวทางการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบันเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยมุ่งให้คนคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดทำโครงงานนั้นเป็นการรวบรวมเอาความรู้ที่เด็กได้เรียนรู้ ทักษะ ความสนใจสิ่งสิ่งรอบตัว มาประยุกต์ให้เกิดเป็นองค์ความรู้และโครงการวิทยาศาสตร์ยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศไปในทิศทางสร้างสรรค์ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ประเภทของโครงการที่ส่งจะต้องเป็น "โครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม" ซึ่งได้แก่โครงงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วๆไป โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีทั่วๆไป โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม  การประดิษฐ์สิ่งต่างๆทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

จำนวนการส่งโครงการ นักเรียน 1 คน สามารถส่งได้ 1 โครงการ ประกอบด้วยนักเรียนไม่เกิน 3 คน ซึ่งแต่ละโรงเรียนส่งโครงการได้ไม่เกิน 6 โครงการ

นายธีรวุฒิ คงปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เทเลคอมเอเซีย  กล่าวว่า การจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีใจรัก สนใจ ใฝ่รู้ มีเหตุผลและทำงานอย่างมีขั้นตอน ซึ่งมีอนาคตการแข่งขันระหว่างประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างมา โดยตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมความสนใจด้านความรู้วิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ "ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เทเลคอมเอเซีย" ซึ่งขยายผลไปสู่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

การจัดการประกวดโครงงานฯในครั้งนี้สมาคมฯและทีเอจึงถือเป็นสิ่งที่ได้ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโลโลยี ขณะเดียวกัน ยังเป็นโอกาสที่ดีในการปูพื้นฐานให้เยาวชน ครู อาจารย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยมากขึ้น

นักเรียนสามารถส่งโครงงานได้ที่  อาจารย์มณฑล อนันตรศิริชัย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย โรงเรียนหอวัง ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเทเลคอมเอเซีย  โทรศัพท์ 699-2055 โทรสาร 643-0549--จบ--

-ยก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง