ฝนหลวงฯ ปรับตัวเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 16:15:02 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากรปรับตัวและตอบรับการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็น "Smart Officer"

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามนโยบาย "Smart Officer" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย มีอุดมการณ์และจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเข้าใจนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังช่วยให้การปรับตัวกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีศักยภาพตรงตามสมรรถนะความสามารถของบุคลากร กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้มีการฝึกอบรมโครงการเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยการอบรมตามโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บุคคลากรพัฒนาทักษะการทำงานด้านระเบียบพัสดุ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับพัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นไปด้วยความคล่องตัว ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตอบรับนโยบายขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดรับกับนโยบาย "Smart Officer" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้บุคลากรสามารถปรับตัวและเรียนรู้กับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีผลบังคับใช้ 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตรงกับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมรับกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุที่เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการบริหารงานขององค์กร นายสุรสีห์ กล่าวทิ้งท้าย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง