มูลนิธิธารน้ำใจ มอบรางวัลการประกวดเรียงความระดับเยาวชนเรื่อง “ความดี” และเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย” สำหรับครู-อาจารย์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 09:14:26 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--วีม คอมมูนิเคชั่น

มูลนิธิธารน้ำใจ มอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความ เรื่อง “ความดี และรางวัลชนะเลิศสำหรับครู-อาจารย์ ที่ประกวดเรียงความเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย” หนึ่งในความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิฯ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและครู-อาจารย์จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึง “ความดี” และ “คุณธรรมจริยธรรม” เพื่อร่วมสนองพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับความดี และร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ เปิดเผยว่า มูลนิธิธารน้ำใจ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนจากสถานศึกษาในการประกวดเรียงความเรื่อง “ความดี” ซึ่งเป็นการนำแนวคิด จากหนังสือเรื่อง “ความดี” ที่มีการอัญเชิญจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความดี” รวมถึงมอบรางวัลการประกวดเรียงความระดับครู-อาจารย์ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย” ที่ปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมการปลูกจิตสำนึก รวมทั้งการตระหนักถึง “ความดี” และ “คุณธรรมจริยธรรม” ให้กับเยาวชนและบุคคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย

สำหรับการประกวดเรียงความเรื่อง “ความดี” จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) มีจำนวนผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดทั้งหมด 70 คน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลดีเด่น คือ นางสาวอภิชญา บำรุงผดุงกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับโล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1— ปวช.3) มีผู้ส่งเรียงความเข้าประกวด ทั้งหมด 50 คน ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ นายณัฐกฤต วานิชขจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชยมีจำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ได้รับ คือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท ส่วนในระดับชั้นอุดมศึกษา และปวส.1— ปวส.2 มีจำนวนผู้ที่ส่งเรียงความเข้าประกวด รวมทั้งหมด 10 คน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษาทุนละ 7,000 บาท

ส่วนการประกวดเรียงความประเภท ครู-อาจารย์ จากสถานศึกษาในเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม กับปัญหาเยาวชน ในสังคมไทย” มีจำนวนผู้ที่ส่งเรียงความเข้าประกวด รวมทั้งหมด 30 คน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางพรปวีณ์ ศรีคำมูล อาจารย์โรงเรียนบ้านดอนมูล ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช รองประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้ มูลนิธิธารน้ำใจ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำหนังสือขึ้นมาจำนวน 2 เล่ม คือ หนังสือ “ความดี” โดยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับ “ความดี” พร้อมทั้งพระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระกรณียกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 และมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในพุทธศักราช 2550 และเล่มที่ 2 คือ หนังสือ “คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย” ซึ่งเป็นปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี โดยหนังสือ 2 เล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมความดี คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย โดยมูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือ 2 เล่ม พร้อมทั้งแผ่นซีดี รวมเนื้อหาดังกล่าวจำนวน 13,000 ชุดให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปเผยแพร่ยังห้องสมุดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

“ มูลนิธิธารน้ำใจ จัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำลังใจแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำความดี จึงได้จัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การคัดเลือกและยกย่องบุคคลที่กระทำคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องให้เป็น “คนไทยตัวอย่าง” การยกย่องบุคคลที่เสียสละและกระทำความดีเพื่อสังคมไทยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้เป็น “พลเมืองดี” ตลอดจนคัดเลือกและยกย่องโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีผลงานดีเด่นในการสร้าง ”คุณธรรม-จริยธรรม” แก่นักเรียน โดยมอบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เป็นต้น” คุณหญิงชัชนี กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท วีม คอมมูนิเคชั่น จำกัด

คุณศุภอัชฌ์ (เอ็ม) โทร. 086-308-8801 / 081-374-2537
คุณอักษราภัค (เจี๊ยบ) โทร. 081-207-1210
คุณภัทรเดช (เอ) โทร. 081-584-8458
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง