บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา แถลงข่าวโครงการ AYS YAB - You Are Best

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549 14:19:50 น.
กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - AYS ได้จัดโครงการ AYS YAB โครงการนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง AYS ได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาทิ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยาเจเอฟ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด, บริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด, บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ด้านธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างครบวงจร

ในการนี้ ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AYS จะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ รูปแบบการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าว รวมทั้งเปิดโครงการ AYS YAB ร่วมกับผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารจากบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 11.00 — 13.00 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชั้น 12 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

กำหนดการ
งานแถลงข่าว
โครงการ AYS YAB — You Are Best
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2549
เวลา 11.00 — 13.00 น.
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ชั้น 12 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
11.00 น.      สื่อมวลชนลงทะเบียน
11.15 น.      “โครงการ AYS YAB รุ่นที่ 2”
โดย...
ม.ร.ว.ศศิพฤนท์  จันทรทัต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์  กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) — AYS

คุณกิตตินาถ นิติพน
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ AYS
“เปิดใจผู้เข้าร่วมโครงการ AYS YAB รุ่นที่ 2”

12.00 น.      ร่วมพิธีเปิดโครงการ AYS YAB — You Are Best รุ่นที่ 2

โดยผู้บริหาร AYS ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผู้บริหารจากบริษัทในเครือ BAY

12.15 น.      ร่วมรับประทานอาหารกับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมโครงการ AYS YAB รุ่นที่ 2

13.00 น.      เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ส่วนประชาสัมพันธ์
โทร. 02-659-7000 ต่อ 4211
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง