ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรอัตราใหม่ได้แล้ว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549 14:21:17 น.

กรุงเทพฯ--26 พ.ค.--สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรอัตราใหม่เริ่มงวดเดือนมีนาคม เม็ดเงินกว่า 300 ล้านบาทโดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ผู้ประกันตน

นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตามที่สปส.ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 350 บาท/คน/เดือน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2548 และได้รับเงินตกเบิกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ขณะนี้ สปส.ได้สั่งจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรประจำเดือนมีนาคม 2549 มีผู้ใช้สิทธิรวม 817,249 ราย เม็ดเงินที่สั่งจ่าย 367,683,750 บาท  โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนในเดือนเมษายน 2549 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 92,764 ราย เป็นเงิน 42,109,400 บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 85,843 ราย เป็นเงิน 38,733,050 บาท ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 246,246 เป็นเงิน 110,635,150 บาท ธนาคารไทยพาณิชย์  จำนวน 123,333 ราย เป็นเงิน 55,794,350 บาท ธนาคารทหารไทย จำนวน 41,115 ราย เป็นเงิน 18,303,500 บาท และธนาคารกรุงไทย จำนวน 227,948 ราย  เป็นเงิน 102,108,300 บาท

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ส่วนบุตรที่จะได้รับการสงเคราะห์นั้นต้องเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ และขอรับประโยชน์ได้คราวละ  ไม่เกิน 2 คน หลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ ได้แก่ สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี หากใช้สิทธิผู้ประกันตนชาย จะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักฐานเดียวกับผู้ประกันตนหญิงและเพิ่มสำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองบุตร(กรณี  ไม่จดทะเบียนสมรส)

ในส่วนของเงินตกเบิก สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2548-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549 รวม 4 เดือน ๆ ละ 150 บาท สปส.จะสั่งจ่ายย้อนหลังให้ในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2549 พร้อมเงินสงเคราะห์บุตรของเดือนเมษายน 2549 โดยการโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ของผู้ประกันตนทั้งหมด  หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สปส.ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง