กรมบัญชีกลาง ขอเชิญผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ทางส่วนกลางและมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ติดต่อรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ได้ ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 24 มีนาคม 2552 09:08:37 น.

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง ขอเชิญผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ทางส่วนกลางและมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ติดต่อรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ได้ ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 26 -31 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-270-6400

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการรับเช็คช่วยชาติ โดยสังเขป

ความเป็นมา : ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐ สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 15,000 บาทต่อเดือน คนละ 2,000 บาท และมีนโยบายให้จ่าย เป็นเช็คเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ คือ “เช็คช่วยชาติ กู้วิกฤตเศรษฐกิจโลก”

กลุ่มที่ได้รับเช็ค : แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ในส่วนของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และดูแลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้มีสิทธิจะไปรับเช็ค ประมาณ 8.1 ล้านราย สำหรับด้านบุคลากรภาครัฐ ส่วนราชการต้นสังกัดจะดูแลข้อมูลของผู้มีสิทธิ ประมาณ 14. ล้านราย และในส่วนที่เป็นผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลางมีฐานข้อมูลจากระบบการจ่ายตรงเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ จำนวน 237,221 ราย ทั่วประเทศ

การตรวจสอบสิทธิ : ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่รับเช็ค ได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ กรมบัญชีกลาง Call center หมายเลข 02-270-6400 หรือ 02-273-9024 02-271-0686-90 และ 02-273-9101

การรับ — จ่ายเช็ค : หน่วยงานที่รับผิดชอบและกรมบัญชีกลางจะรับเช็คจากธนาคารกรุงเทพ ทางส่วนกลาง และสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปรอจ่ายให้ผู้มีสิทธิต่อไป การจ่ายเช็ค ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบว่าจะกำหนดเป็นสถานที่ใด เช่น สำนักงานประกันสังคมอาจให้ผู้ประกอบการไปรับเช็คที่สำนักงานฯ หรือสำนักงานฯ ไปตั้งจะจ่ายเช็คให้ก็ได้ บุคลากรภาครัฐของแต่ละหน่วยงานก็คงรับเช็คได้ที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ ส่วนของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวิธีการรับเช็ค โดย

- ผู้ที่รับบำนาญทางส่วนกลาง จำนวน 61,579 ราย รับที่กรมบัญชีกลาง โดยในช่วงวันที่ 26-31 มีนาคม 2552 นี้ จะนำเช็คไปรอจ่ายที่ “ศูนย์แสดงสินค้า” กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก เพื่อให้บริการได้โดยสะดวกและทั่วถึง เนื่องจากอาจมีผู้ไปรับเช็คเป็นจำนวนมาก หลังจากเวลาดังกล่าว ก็สวามารถรับเช็คได้ที่กรมบัญชีกลาง

- ผู้ที่รับบำนาญทางภูมิภาค 75 จังหวัด จะรับเช็คที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือสถานที่สำนักงานคลังฯ จะกำหนด อาจเป็นห้องประชุม สโมสร หรือโรงแรม ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้รับเช็ค

ระยะเวลาการจ่ายเช็ค : เริ่มจ่ายเช็คทั่วประเทศวันที่ 26 มีนาคม 2552 สำหรับทุกกลุ่ม ภายใน 90 วัน หากไม่ไปรับเช็ค หน่วยงานที่รับผิดชอบจะนำเช็คไปขึ้นเงินและเก็บฝากไว้ในบัญชีของส่วนราชการ หากพ้นปีงบประมาณ ก็จะส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้มีสิทธิไม่ประสงค์จะรับเงินดังกล่าว

หลักฐานเพื่อนำไปรับเช็ค : สำหรับผู้รับบำนาญ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรผู้รับบำนาญ

2. กรณีไม่สามารถไปรับด้วยตนเอง ก็สามารถให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมารับแทนได้ โดยทำใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีที่ชื่อปรากฏอยู่ทางส่วนกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดใดๆ แต่ไม่สะดวกที่จะไปรับ ก็ให้ไปยื่น คำร้อง ณ หน่วยงานที่สะดวกจะไปติดต่อ พร้อมระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่ประสงค์จะให้โอนเงิน เข้าบัญชีให้ (กรณีนี้ต้องใช้เวลา เพราะต้องรวบรวมคำร้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ นำเช็คไปขึ้นเงินก่อน และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิต่อไป)

ข้อแนะนำ อยากให้ตรวจสอบรายชื่อก่อนวันที่จะเดินทางไปรับเช็ค และเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อความสะดวก ไม่เสียเวลา

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง