ประกาศ 3 ผลงานวิจัยรับทุน “เซเรบอส อวอร์ด 2005” ผลงานคุณภาพที่ช่วยเหลือและยกคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2548 10:35:54 น.
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

ประกาศ 3 ผลงานวิจัยคุณภาพรับทุน “เซเรบอส อวอร์ด 2005” หลังชนะใจคณะกรรมการ คว้าทุนสนับสนุนไปครองได้สำเร็จ หลังนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและยกคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น  “เซเรบอส” เผยให้การสนับสนุนมา  ถึง 5 ปี 11 ทุน เพราะต้องการร่วมส่งเสริมผลงานคุณภาพของนักวิจัยไทยสู่ความสำเร็จ และตอบแทนสังคมไทย

ศ. เกียรติคุณ นพ. จอมจักร  จันทรสกุล  ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยเซเรบอส  อวอร์ด เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos  Awards)  ว่าเพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางด้านโภชนาศาสตร์ เภสัชศาสตร์  และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป  และเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาอารยประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก บริษัท  เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด  “

จะเห็นว่าแต่ละโครงการฯ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคม บางโครงการฯ ก็เป็นพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาวิจัยที่ลึกลงไป สำหรับโครงการวิจัยที่ต้องการส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย  เซเรบอส  อวอร์ด  นั้นจะเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  ผลิตภัณฑ์อาหาร  สมุนไพรและยา  รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนาการบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ในปีนี้ได้เปิดรับโครงการวิจัยไปแล้ว โดยได้รับความสนใจจากนักวิจัยไทยร่วมเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส  อวอร์ด  เป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางโครงการได้พิจารณาและตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการอิสระ  เช่น  แพทย์  เภสัชกร  นักโภชนาการ  นักวิชาการ  และนักวิทยาศาสตร์  โดยมี  ศ. เกียรติคุณ นพ. จอมจักร  จันทรสกุล  เป็นประธานในการพิจารณาในครั้งนี้

สำหรับผลงานที่ได้รับทุนวิจัยเซเรบอส  อวอร์ด ประจำปี 2005  ทั้งหมดมีจำนวน 3 เรื่อง  ด้วยกันคือ

1.การศึกษาผลของยาลีโวโดปาและไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด(The Efficacy of Levodopa and laser-guided walking devices in Parkinson’s disease patients with predominant gait freezing) หัวหน้าโครงการวิจัยน.พ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การเสริมกลูตามีนไดเปปไทด์ทางหลอดเลือดแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมายอีลอยด์ที่กำลังได้รับยาเคมีบำบัด : ผลต่อการทำหน้าที่ของนิวโตรฟิล การป้องกันการเกิดผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดและต้นทุนต่อประสิทธิผล (Parenteral glutamine-dipeptide supplementation in acute myeloid leukemia patients receiving chemotherapy : effects on neutrophil function, chemotherapy-induced side-effects and impact on cost-effectiveness) หัวหน้าโครงการวิจัยศ.นพ.สุรัตน์  โคมินทร์(คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล)  ผู้ร่วมวิจัยผศ.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย์

3.การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และประสิทธิภาพของแอลฟ่าไลโปอิคแอซิดต่อพัฒนาการการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยชาวไทยที่มีเบาหวานชนิดที่ 2 (Study of Pharmacokinetics and Effectiveness of DL--Lipoic Acid on Progressive Diabetic Nephropathy in Thai Patients with Diabetes Mellitus Type II)  หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา (ภาควิชาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น)

“ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะให้การสนับสนุนทุนวิจัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  200,000  บาท ซึ่งทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ เพื่อให้ผู้รับทุนวิจัยนำทุนที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านการค้นคว้าวิจัยผลงานของตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป และหวังว่าผลงานวิจัยทั้ง 3 เรื่องบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้จัดทำโครงการฯ ต่อไป” ดร.ลักขณากล่าวในท้ายสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  โทร. 0 -2736-3430 ต่อ 31--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง