ดูปองท์ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการสนามเด็กเล่นปลอดภัยในโรงเรียน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549 11:21:51 น.
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--ดูปองท์ (ประเทศไทย)
โครงการสนามเด็กเล่นปลอดภัยในโรงเรียน

บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์สนับสนุนโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จัดทำสนามเด็กเล่นปลอดภัยในโรงเรียน โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลา ดังนี้

1.      นำเสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสนามเด็กเล่นในโรงเรียนก่อนทำโครงการ

2.      เสนอแนวทางและการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3.      เสนอแนวทางและการดูแลสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัย

4.      แสดงผลเปรียบเทียบการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังทำโครงการ

5.      วิธีสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยแก่ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ขณะเล่น

6.      การสื่อสารกับเด็ก เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการเล่นในสนาม

7.      ต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น
8.      ดำเนินการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2549 ถึง 30 ตุลาคม 2549

โรงเรียนที่สนใจส่งโครงการ ให้จัดทำเอกสารเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

1.      ชื่อโครงการ ต้องมีความชัดเจน เป็นชื่อที่สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

2.      ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการและการประสานงาน

3.      หลักการและเหตุผล  มีการเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่จะจัดทำโครงการขึ้น มีการอธิบายเหตุผลด้วยการอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ

4.      วัตถุประสงค์ บอกความมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดผลผลิตหรือผลลัพท์อะไรขึ้น และต้องกำหนดให้ชัดเจนเพื่อเป็นการชี้นำแนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบความสำเร็จได้

5.      วิธีดำเนินการ กิจกรรมที่ต้องทำตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ต้องตอบสนองความต้องการชุมชน    เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมากที่สุด

6.      กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ      ใครบ้างที่ได้รับประโยชน์ ทำไมต้องเป็นกลุ่มนี้และมีส่วนร่วมอย่างไร

7.      ผู้ดำเนินงาน ใครรับผิดชอบอะไร เช่นการติดต่อ ประสานงาน ลงมือทำ แบ่งความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน

8.      ระยะเวลาดำเนินการ จำแนกให้ชัดเจนว่าแต่ละกิจกรรมใช้ระยะเวลาเท่าใด วันเดือนปี เวลาใดที่ต้องทำกิจกรรมใดบ้าง

9.      สถานที่      สถานที่จัดกิจกรรมที่ใด

10.      งบประมาณ  เช่นค่าใช้จ่าย...... ใช้จ่ายอะไร เท่าไร ในกิจกรรมใด มีหลักเกณฑ์การจัดทำงบอย่างไร มีกลุ่มสมทบอะไรบ้าง มีแหล่งเงินทุนใดบ้างที่ให้การสนับสนุน

11.      ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ก่อให้เกิดผลอะไร ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการติดตามผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร

12.      เงื่อนไขความสำเร็จ       ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมการณ์ล่วงหน้าในการป้องกันแก้ไข ให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้ดี

13.      การประเมินผล       การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร

ส่งข้อเสนอโครงการ พร้อมสำเนา  รวม 3 ชุดมายัง :
ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์
บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 6-7 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์, ออล ซีซันส์ เพลส
87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วงเล็บมุมซอง “โครงการจัดทำสนามเด็กเล่นปลอดภัยในโรงเรียน”
หรือทางอีเมล์ panklai.kusumaporn@tha.dupont.com
Taratikun.suntaree@tha.dupont.com
Download รายละเอียดได้ที่ www.dupont.co.th
หมดเขตส่งโครงการวันที่ 20 กรกฏาคม 2549
ประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติวันที่ 25 กรกฏาคม 2549
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง