สายด่วน ๑๖๖๖ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 กันยายน 2548 10:08:16 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นวิธีการรักษาที่ช่วยชีวิตใหม่ ให้ผู้ป่วยที่หมดหวังจะรักษาด้วยวิธีอื่น ปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษา คือ การได้มาซึ่งอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิตที่ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก กล่าวคือ ปัญหาการขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ทั้งวงการแพทย์และสาธารณชนทั่วไป และปัญหาในการประสานงานระหว่างสถาบัน ต่าง ๆ ที่มีผู้บริจาคอวัยวะ ที่สำคัญคือปัญหาดังกล่าว อาจนำไปสู่การซื้อขายอวัยวะได้ในที่สุด สภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรกลางการกุศล ได้ริเริ่มเสนอโครงการ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งสภากาชาดไทยวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับคณะแพทย์ จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ จึงมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แห่งสภากาชาดไทย เป็นการ ภายใน สังกัดสำนักงานกลาง แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ต่อมา ในปี ๒๕๓๖ อันเป็นปีครบรอบร้อยปีสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ โดยมี พลตำรวจเอก เภา สารสิน เป็นประธานกรรมการ มีสถานที่ทำการอยู่ที่ตึกกองอาสากาชาด ชั้น ๒ และเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอ ต่อการปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาค อย่างเป็นกลาง เสมอภาค โดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะ และให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการนำอวัยวะต่าง ๆ ไปใช้ ทั้งนี้เพื่อนำอวัยวะที่ได้รับการบริจาคไปจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยได้เปิดบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และที่ เว็บไซต์

http://www.organdonate.in.th/know.htm
(ที่มา : http://www.organdonate.in.th/know.htm )--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง