การประกวดสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พุธที่ 23 พฤษภาคม 2550 15:04:17 น.
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--ซีเมนส์

เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการก่อเกิดเทคโนโลยีต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จึงจำเป็นต้องปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่เยาว์วัย  บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ชำนาญการด้านวิศวกรรมระดับโลก ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเป็นอย่างดี อีกทั้งปีนี้ยัง   เป็นปีแห่งมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยจะมีพระชนม์มายุครบ 80 พรรษา  บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์และช่วยเหลืออย่างดีจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการ รวมถึงนักวิชาการและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กรุณาให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้โครงการมีความเหมาะสม สอดคล้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาตอนไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ‘พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย’ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนม์มายุ 80 พรรษา

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศ

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ความคิด และทักษะของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอธิบายการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยการระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทำการทดลอง และวิเคราะห์สรุปผล

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจร่วมกับครูผู้สอน

เพื่อก่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มากมายสำหรับนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

เพื่อส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนร่วมกับครูผู้สอน

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและครูวิทยาศาสตร์
ลักษณะของโครงการ

เปิดโอกาสให้ครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพฯและจังหวัดในภาคกลาง ซึ่งได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และ อ่างทอง ได้ร่วมกันจัดส่งผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ประเภทแบบจำลองหรืออุปกรณ์ทดลอง หรืออุปกรณ์สาธิตในการอธิบายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าประกวด โดยจัดการประกวดแบบเป็นทีมๆ ละ 3-4 คนซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ร่วมทีมกับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน โดยจะมีรางวัลให้ทั้งหมด 12 รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1   มี 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
รางวัลสื่อเน้นประโยชน์
รางวัลสื่อเน้นความคิดสร้างสรรค์
รางวัลที่ 2   มี 2 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
รางวัลสื่อเน้นประโยชน์
รางวัลสื่อเน้นความคิดสร้างสรรค์
รางวัลที่ 3   มี 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
รางวัลสื่อเน้นประโยชน์
รางวัลสื่อเน้นความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชมเชย  มี 6  รางวัลๆ 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
รางวัลสื่อเน้นประโยชน์  3 รางวัล
-       รางวัลสื่อเน้นความคิดสร้างสรรค์   3 รางวัล

***  ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัลในกรณีที่ไม่มีทีมที่สมควรได้รับรางวัลนั้นๆ***

หมายเหตุ  ชื่อจังหวัดในภาคกลางอ้างอิงตามข้อมูลจากเว็บไซด์ของกระทรวงมหาดไทยที่แบ่งประเทศไทยออกเป็น 4 ภาค ในปี พ.ศ. 2543  http://www.moi.go.th/province.htm

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนเห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักเรียนพัฒนาความรู้ ความคิด และทักษะของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เกิดสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จากผลงานคิดค้นของครูและนักเรียนร่วมกัน และสามารถนำสื่อการเรียนการสอนนั้นไปใช้ได้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

การส่งผลงาน

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.siemens.co.th มายัง ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
2922/333 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 35
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  บางกะปิ ห้วยขวาง กทม  10310
โทรศัพท์ : (66) 0 -2715-4045-6
โทรสาร :  (66) 0-2715-4041

ส่งโครงร่าง (Proposal) หรือ บทคัดย่อของชิ้นงาน พร้อมทั้งภาพร่าง (sketch) หรือแบบแปลน (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดของคณะผู้เข้าประกวดสำหรับการพิจารณาตัดสินรอบแรก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยจะยึดวันที่ที่ตีตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ มาที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
2922/333 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 35
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  บางกะปิ ห้วยขวาง กทม  10310

ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทางเว็บไซด์ www.siemens.co.th ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งทีมที่ผ่านจะได้รับการติดต่อกลับไปจากทางบริษัทฯ

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องนำผลงานมานำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการโดยให้นักเรียนในทีมเป็นผู้นำเสนอในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะแจ้งสถานที่และรายละเอียดที่แน่นอนต่อไป ทั้งนี้บริษัทซีเมนส์ จำกัด จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงาน
พิจารณาที่ผลงานที่สื่อประโยชน์เด่นชัดและเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
พิจารณารายงานการผลิตและการใช้วัสดุสื่อ
การนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายโดยนักเรียนในทีมเป็นผู้นำเสนอ
ต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งมาก่อนการประกวดครั้งนี้

การพิจารณาและการตัดสินผลงานอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสวท. และคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เจษฎาณี เอี่ยมศุภสวัสดิ์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
2922/333 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 35
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  บางกะปิ ห้วยขวาง กทม  10310
โทรศัพท์  0-2715-4045-6   โทรสาร 0-2715-4041
website : http://www.siemens.co.th
e-mail : JetsadaneeI@siemens.com
สรุปปฏิทินการประกวดสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย

15 มิถุนายน  2550               วันสุดท้ายของการรับสมัคร

30 มิถุนายน  2550               วันสุดท้ายของการรับโครงร่าง (Proposal) หรือ บทคัดย่อของชิ้นงาน

16 กรกฎาคม 2550             ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

25 สิงหาคม 2550              ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการโดยนักเรียน

ในทีมเป็นผู้นำเสนอ และประกาศผลการตัดสิน
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง