สสวท. ประเมินความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ธนาคารออมสิน ลงขัน 5 ล้านบาทเป็นรางวัล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 30 มิถุนายน 2553 17:24:16 น.
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--สสวท.

บ.เอ็ดดูพาร์ค ร่วมสนับสนุนข้อสอบและระบบประเมิน “หวังใช้ผลประเมิน เยียวยาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตกต่ำให้ตรงจุด”

วันนี้ (วันที่ 30 มิถุนายน 2553) จากการประชุมชี้แจงโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน เวลา 9.30 -15.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพฯ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกับธนาคารออมสิน และบริษัทเอ็ดดูพาร์ค จำกัด จัดทำโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผย่วา โครงการนี้ได้คัดเลือกข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ โดยจัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรคณิตศาสตร์ แล้วนำมาประเมิน วิเคราะห์ รายงานผล ทั้งรายบุคคล ภาพรวมของแต่ละโรงเรียน ภาพรวมของแต่ละเขตการศึกษา ภาพรวมของแต่ละจังหวัด ภาพรวมของแต่ละภาค และภาพรวมระดับประเทศ เพื่อให้โรงเรียน เขตการศึกษา สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในเชิงนโยบาย แก้ปัญหาทารเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างตรงจุด

นายภูดิท พรรักษมณี ผู้อำนวยการบริษัทเอ็ดดูพาร์ค จำกัด อธิบายว่า ประบบการประเมินและวิเคราะห์ผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกาหลีใต้ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 11 ปีแล้ว เป็นระบบประเมินที่เน้นการค้นหาจุดอ่อน จุดแข็งของผู้เข้ารับการประเมิน บริษัทเอ็ดดูพาร์ค จำกัด ได้สนับสนุนข้อสอบ และระบบการวิเคราะห์ ประเมินผล การจัดทำรายงานผลทั้งระบบ ทั้งภาพรวมของแต่ละโรงเรียน ภาพรวมของแต่ละเขตการศึกษา ภาพรวมของแต่ละจังหวัด ภาพรวมของแต่ละภาค และภาพรวมระดับประเทศ โดยไม่คิดค่าดำเนินการ ซึ่งหวังว่า สสวท. จะสามารถพัฒนากลุ่มผู้เรียนคณิตศาสตร์และครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เอ็ดดูพาร์ค จำกัด จึงได้สนับสนุนในส่วนนี้

“การจัดสอบของหน่วยงานอื่นๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการจัดสอบเพื่อแข่งขัน เพื่อจัดอันดับ แต่การทดสอบนี้เน้นวิเคราะห์นักเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นรายบุคคล ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ แล้วเยียวยา ไม่ใช่ทดสอบ ได้ผลการทดสอบแล้วก็จบกันไป”

นางบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ถือได้ว่า เป็นธนาคารที่เติบโตเคียงข้างเยาวชน โดยล่าสุดได้จัดทำโครงการ “ธนาคารโรงเรียน” ที่เน้นด้านการออมสำหรับเยาวชน เมื่อมีโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนความรู้ให้แก่เยาวชน และพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ จึงได้เข้าร่วมให้การสนับสนุน โดยสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในโครงการนี้

โครงการนี้ เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม — 31 สิงหาคม 2553 จัดสอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 150 โรงเรียนทั่วประเทศ โดย สสวท. สนับสนุนค่าดำเนินงานเบื้องต้นให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์รับสมัครและจัดสอบ โรงเรียนละ 10,000 บาท ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท โรงเรียนที่เป็นศูนย์รับสมัครและจัดสอบ จะได้รับค่าดำเนินการรายหัวจากจำนวนผู้สมัครสอบรายละ 35 บาท การสมัครเข้าร่วมการประเมินนั้น ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง และไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรจากการจัดสอบครั้งนี้

รางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศ ประกอบด้วย เหรียญทอง10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เหรียญเงิน 20 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เหรียญทองแดง 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 รางวัลทุนการศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ถ้าผู้ได้รับรางวัลเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน จะได้รับรางวัลเป็น 2 เท่าของที่ประกาศไว้ ถ้าโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินมีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ เหรียญทองแดง จะได้รับเงินสนับสนุนโรงเรียนละ 4,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www3.ipst.ac.th/TME
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง