กองทุนยุติธรรม “อนุมัติ” แล้วช่วยคนจนสู้คดี บรรดาคนยากที่เดือดร้อนแห่ขอพึ่งกว่า 100 ราย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2550 14:29:58 น.
กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--สกธ.

เผยคนยากจนที่ไม่มีเงินสู้คดียื่นเรื่องขอพึ่ง “กองทุนยุติธรรม” กว่า 100 ราย จากหลายจังหวัดรวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่ขอเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างทนาย และเงินประกันตัวสู้คดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา อนุมัติช่วยเหลือแล้วกว่า 20 ราย คณะกรรมการฯเดินหน้าพิจารณาอนุมัติ เพื่อความยุติธรรมโดยเสมอภาค ขอเชิญคนจนเดือดร้อนจริงและเป็นผู้บริสุทธิ์ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิในการดำเนินคดีของคนยากจนที่ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การวางเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างทนายว่าความในคดี ค่าประกันตัวเพื่อสู้คดีในคดีอาญา และค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการช่วยเหลือคนจนที่เดือดร้อนจริงและมีแนวโน้มเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะสำหรับประชาชนที่ยากจนเมื่อถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยากกว่าคนที่มีฐานะร่ำรวย เพราะว่าการดำเนินคดีเหล่านี้ต้องมีค่าใช้จ่าย และเป็นนโยบายหลักซึ่ง ฯพณฯ นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้เน้นย้ำเป็นนโยบายหลัก เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความยุติธรรมโดยเสมอภาคกัน

ทั้งนี้จากการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2550 มีผู้เดือดร้อนจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนแล้วกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่ร้องขอความช่วยเหลือเรื่อง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าประกันตัว(การปล่อยตัวชั่วคราว) และ บางรายขอให้ช่วยจัดหาทนายความดำเนินคดี คณะกรรมการฯพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือแล้วกว่า 20 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 28 ราย ไม่อนุมัติ 42 ราย เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ เช่น มีพฤติการณ์จะหลบหนีในกรณีขอเงินประกันตัว หรือบางรายเป็นผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคง หรือ คดียาเสพติด ซึ่งมีแนวโน้มจะหลบหนีสูง

นายวิศิษฏ์ กล่าวย้ำว่า กองทุนยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการช่วยเหลือคนจนที่มาขอความช่วยเหลือทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ทางคดีในกระบวนการยุติธรรม เช่น ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าประกันตัว และค่าใช้จ่ายกรณีการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติทางสำนักงานฯจะจ่ายให้กับศาลหรือทนายความโดยตรงตามที่ระเบียบกำหนด จะไม่มีการจ่ายเงินให้กับผู้ร้องขอโดยตรง ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือนำเงินไปใช้เพื่อการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีผู้ร้องขอในฐานะคู่ความในคดีมีหน้าที่ไปดำเนินกระบวนพิจารณาตามที่ศาลกำหนด เท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาขณะนี้คือมีหลายกรณีที่คณะกรรมการฯพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนแต่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เช่น ในกรณีผู้เดือดร้อนทางคดีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงที่ขอค่าประกันตัวในการสู้คดี ซึ่งโดยปกติกองทุนยุติธรรมจะใช้วิธีการซื้อประกันอิสรภาพจากบริษัทประกัน แต่ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่ได้รับอนุมัติไม่สามารถหาบริษัทประกันที่จะรับประกันอิสรภาพได้ เพราะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทประกัน สำหรับคดีเกี่ยวกับยาเสพติดสำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาช่องทางในการดำเนินการเพื่อให้ประชนชนที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคกันแล้ว

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีการจัดการอบรมและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานยุติธรรมจังหวัดแจ้งข่าวสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งสถานีตำรวจ สำนักงานทนายความ และอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนที่เดือนร้อนสามารถขอรับความช่วยเหลือนี้ได้

ผอ.สำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวอีกว่าสำหรับคนจนที่เดือดร้อนในทางคดี สามารถร้องขอรับการสนับสนุนดังกล่าวจากกองทุนยุติธรรมได้หลายช่องทาง อาทิ ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์พร้อมหลักฐานในการยืนขอรับการสนับสนุน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี),หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับคดีที่ฟ้อง/ถูกฟ้อง และรายละเอียดเกี่ยวกับคดี โดยในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 15 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.0-2502-8220-1,0-2502-8223 โทรสาร 0-2502-8224 ต่างจังหวัดติดต่อและยื่นคำขอได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร.0-2502-0800 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.moj.go.th ///

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม
โทร.0-22701350 ต่อ 109,113
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง