กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข่าวราชการ ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร -- ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2544 10:52:38 น.

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 104)
เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  กำหนดให้การยื่นรายการข้อมูลตามแบบ ภ.ง.ด. 91ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์(Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงประเภทเดียว  แต่ไม่รวมถึงกรณีเงินได้พึงประเมินซึ่งนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากรและต้องเป็นกรณีที่มีภาษีชำระเพิ่มเติมหรือกรณีที่ไม่มีภาษีต้องขอคืน ถ้ามีภาษีต้องเสียให้ชำระทั้งหมดพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วย

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้กับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนดเวลาตามที่กำหนดในข้อ 3

ข้อ 2  ผู้มีเงินได้ที่มีความประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามข้อ 1 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th โดยให้ถือเป็นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้อีกแห่งหนึ่ง

ข้อ 3  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ภายในเดือนมีนาคมทุกๆ ปี โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีวันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตรงกับ    วันหยุดราชการ ให้ยื่นได้ภายในวันทำการถัดไป และให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ภายในเวลา 22.00 นาฬิกา ของแต่ละวัน

ข้อ 4  ผู้มีเงินได้ต้องชำระภาษี (ถ้ามี) พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การชำระเงินภาษีดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) หรือจะใช้วิธีการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารก็ได้

ข้อ 5  ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กรมสรรพากร เป็น "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" เพื่อรับชำระเงินภาษี

ข้อ 6  การเสียภาษีเงินได้ตามประกาศนี้  ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร และได้รับใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรตามจำนวนเงิน ซึ่ง "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" ตามข้อ 5 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

การลงลายมือชื่อตามวรรคหนึ่งจะจัดพิมพ์ขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้

ข้อ 7  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2545  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544
ศุภรัตน์  ควัฒน์กุล
(นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

--บริการสารสรรพากร--
-รอ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง