ประวัติย่อ นายคมสัน โพธิ์คง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 7 มีนาคม 2550 08:44:52 น.

ชื่อ                     นายคมสัน โพธิ์คง

ตำแหน่ง                 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 009

วันที่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง      วันที่ 1 มกราคม 2550
วันเดือนปีเกิด             วันที่ 3 กรกฎาคม 2508

วุฒิการศึกษา              นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อ              137/125 ม.5 หมู่บ้าน รติรมย์ 4 ซอย 4 ถนน บางกรวย-จงถนอม ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130

โทรศัพท์                 0 2422 0752
โทรสาร                 0 2422 0752

E-mail                 ajkomsan@yahoo.com

อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง    รับราชการอาจารย์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่สำคัญ         ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ(2540)

กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (2542-2543)
กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เครื่องราชอิสริยาภรณ์       ตริตาภรณ์ช้างเผือก
http://www.parliament.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง