ประวัติย่อ ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 7 มีนาคม 2550 14:32:04 น.

ชื่อ                     ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ

ตำแหน่ง                 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 024

วันที่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง      วันที่ 1 มกราคม 2550
วันเดือนปีเกิด             วันที่ 23 ธันวาคม 2489

วุฒิการศึกษา              ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานที่ติดต่อ              42 ซอยปราโมทย์ ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500

โทรศัพท์                 0 2234 2316
โทรสาร                 0 2234 2316
E-mail

อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง     อาจารย์ประจำ คณะนิติศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่สำคัญ          ราชบัณฑิต
กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.)
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กปง.)
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กปส.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์        มหาวชิรมงกุฎ, มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

http://www.parliament.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง