ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย 20 -- นายชวน  หลีกภัย

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2539 16:56:00 น.
นายชวน  หลีกภัย
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 50 : 23 กันยายน 2535 -
ประวัติ

นายชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2481 ที่ตำบลท้ายพรุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนตรังวิทยา จังหวัดตรัง แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) และได้สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สำเร็จเป็นนิติศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี 2505 และสอบได้เนติบัณฑิตไทยในสมัยที่ 17 ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2528 และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2530

นายชวน หลีกภัย เริ่มงานอาชีพทนายความที่สำนักงานทนายความ ช.ชนะสงคราม หลังสำเร็จการศึกษา และเบนเข็มมาสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดตรังเมื่อปี 2512 ได้รับเลือกตลอดมาจนปัจจุบันรวม 9 สมัย คือปี 2512 2518 2519 2522 2526 2529 2531 2535 (สองสมัย)  ในงานการเมืองเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาผู้แทนราษฎร

เริ่มด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมในปี 2518  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2519  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปี 2523  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปี 2524  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2525-2526  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปี 2526-2529  ประธานสภาผู้แทนราษฎรปี 2529-2531  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปี 2531-2532  รองนายกรัฐมนตรีปี 2532-2533  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2533

นอกจากตำแหน่งทางการเมือง นายชวน หลีกภัยยังเข้ารับตำแหน่งอื่นๆ อีกดังนี้  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจารย์พิเศษแผนกนิติเวช คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 พรรคการเมือง 5 พรรค อันประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคความหวังใหม่ พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม และพรรคเอกภาพ ได้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนให้นายชวน หลีกภัย ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นายชวน หลีกภัย ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2535--จบ--

Source :  หนังสือ 60 ปี คณะรัฐมนตรีไทย  จัดทำโดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง