ประวัติย่อ นายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 14:45:14 น.

ประวัติ  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร   เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2492  ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา
มัธยมศึกษา
-  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
อุดมศึกษา
-  พ.ศ. 2512   โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10

-  พ.ศ. 2516   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 26

ปริญญาโท

-  ได้รับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)  Eastern   Kentucky University   สหรัฐอเมริกา

สาขา Criminal Justice
ปริญญาเอก
- Sam Houston State University สหรัฐอเมริกา  สาขา Criminal Justice
ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2541-2543
- ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
พ.ศ. 2539-2540    - ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
(ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
พ.ศ. 2538-2539

- ตำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานด้านจราจร (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา)

- เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังธรรม
พ.ศ. 2537-2538    - ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2530-2537    - ลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
- ประธานกรรมการ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ จำกัด

พ.ศ. 2516-2530  - รองผู้กำกับการนโยบายและแผนงาน/กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

บทบาททางสังคม :

รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 6 แห่ง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม  และเป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดที่จะนำดาวเทียมสื่อสาร "ไทยคม" มาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา

ผ่านดาวเทียมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กชนบท ผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเรียนต่อได้มีโอกาสเรียนต่อในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือ

จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการอำนวยการ สถาบันเอเชียการศึกษา ปี 2538

- ปัจจุบัน เป็นกรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการที่ปรึกษา

BANGKOK CLUB เป็นกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลเกียรติคุณ :
2539

- ได้รับรางวัล "Outstanding Criminal Justice Alumnus Awards จาก Criminal Justice Center,

Sam Houston State University และได้รับรางวัล "Distinguished Alumni Award จากมหาวิทยาลัยเดียวกันเมื่อวันที่

ตุลาคม 2539 2538

- ได้รับคัดเลือกไปเป็น 1 ใน 3 คนไทยดีเด่นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย

และฟิลิปปินส์เข้ารับรางวัลจากสถานฑูตฟิลิปปินส์ 2537

- ได้รับรางวัล "บุคคลดีเด่นผู้พัฒนาโทรคมนาคมเพื่อ สังคมของประเทศไทย ประจำปี 2536" จากสมาคมโทรคมนาคม

แห่งประเทศไทย

- ได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์ Singapore Business Times ให้ เป็น 1 ใน 12 นักธุรกิจผู้นำของเอเชีย

- ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Financial World ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาให้เป็นหนึ่งใน Asian CEO of the Year

ได้รับ พระราชทานปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนไทยคนแรกและเป็นบุคคลที่ 3 ที่ได้รับทุน " Lee Kuan Yew Exchange Fellowship"

จากประเทศสิงคโปร์
2535

- ได้รับรางวัล "1992 Asean Business Man of the Year"จาก Asean Institute ประเทศอินโดนีเซีย

- ได้รับรางวัล "เกียรติยศจักรดาว" ด้านพัฒนาเศรษฐกิจจากคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง