ประวัติย่อ นายชวลิต หมื่นนุช สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 7 มีนาคม 2550 09:04:00 น.

ชื่อ                        นายชวลิต หมื่นนุช

ตำแหน่ง                    สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 017

วันที่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง         วันที่ 1 มกราคม 2550

วันเดือนปีเกิด                วันที่ 12 เมษายน 2496

วุฒิการศึกษา                 PH.D. (DEVELOPMENT ADMINISTRATOR), NIDA

สถานที่ติดต่อ                 592 ซอย รามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์                    0 2300 4543 ต่อ 1137

โทรสาร                    0 2300 4563

E-mail                    chavalitmnn@au.edu

อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง       อาจารย์/ผู้บริหาร

ประสบการณ์ที่สำคัญ            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (2548-2550)
กรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (2524-ปัจจุบัน)
กรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดทำกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง
ข้อกำหนด ฯลฯ เพื่อปฏิบัติตาม พรบ. สถาบันอุมดมศึกษาเอกชน 2546
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546-ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์          เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย, เบญจมาภรณ์ช้างเผือก, เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

http://www.parliament.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง