ข่าวอินโฟเควสท์
23:37 อินเดียประกาศยกระดับการเฝ้าระวัง หลังมีผู้เสียชีวิต 10 รายจากไวรัสนิปาห์   อินเดียประกาศยกระดับการเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขในรัฐเคราลา หลังเกิดการ…
23:24 ไต้หวันเผยอัตราว่างงานลดลง 0.02% ในเดือนเม.ย.   สำนักงานสถิติแห่งชาติไต้หวันเปิดเผยว่า อัตราการว่างงานในประเทศลดลง 0.02% ในเดือนเม.ย. สู่ระดับ …
23:07 ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นวันนี้ จากอานิสงส์ดอลลาร์อ่อนค่า   ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยได้อานิสงส์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ หลังแข็งค…
22:19 ผู้นำเกาหลีใต้บินด่วนพบ"ทรัมป์"ที่ทำเนียบขาววันนี้ หวั่นซัมมิตกับ"คิมจองอึน"ล่ม   นายมูน แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เตรียมเข้าพบประธานาธิบดีโ…

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

ข่าวการเมือง ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- อังคารที่ 15 มกราคม 2551 10:32:11 น.
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบ
มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ (๒) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙

มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในคราวการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๑๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๙

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออก

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งที่

แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องถิ่นที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนเลือกตั้ง

“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งและให้หมายความ

รวมถึงบริเวณที่กำหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

“ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง” หมายความว่า ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วย

การทะเบียนราษฎร

“นายทะเบียนอำเภอ” หมายความว่า นายทะเบียนอำเภอตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

“นายทะเบียนท้องถิ่น” หมายความว่า นายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร

“นายอำเภอ” หมายความรวมถึง ผู้อำนวยการเขต และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“อำเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอำเภอ
“ตำบล” หมายความรวมถึง แขวง
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
“ที่ว่าการอำเภอ” หมายความรวมถึง สำนักงานเขต และที่ว่าการกิ่งอำเภอ
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา
“สำนักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
หมวด ๑
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง

ส่วนที่ ๑
เขตเลือกตั้ง

๑. เขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจำนวนสมาชิกวุฒิสภาและจำนวนเขตเลือกตั้งของ
แต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้ง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

ข้อ ๖ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดเขตเลือกตั้งในคราวนั้น ตามแบบ ส.ว. ๑ โดยถือเขตเลือกตั้งที่มี

การประกาศกำหนดไว้ตามข้อ ๕
ส่วนที่ ๒
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง

ข้อ ๗ ให้นำความในส่วนที่ ๒ หน่วยเลือกตั้ง ส่วนที่ ๓ ที่เลือกตั้ง ของหมวด ๑ เขตเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับเกี่ยวกับการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง

กลาง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยอนุโลม
หมวด ๒
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

ข้อ ๘ ให้นำความใน หมวด ๒ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ของระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง

มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง การปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการ

เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำหน่วย

เลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ

เลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลาง และการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๙ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือกรณีที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยให้นำระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐

ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และการปฎิบัติงาน รวมทั้งการพ้นจากตำแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งอาจ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง หรือคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ หรือคณะอนุกรรมการอื่น

หรือคณะบุคคล หรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฎิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์หรือกรอบวงเงิน

งบประมาณตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือในการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าตอบแทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการการ

เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง อนุกรรมการประจำอำเภอ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๓
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ ๑๑ ให้นำความใน หมวด ๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับเกี่ยวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หน้าที่การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคล

รับแจ้งเหตุ การพิจารณาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้

แจ้งเหตุอันสมควรหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร การจัดทำบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ

เลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

โดยอนุโลม
หมวด ๔
การสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ ๑๒ ให้นำความในส่วนที่ ๑ การประกาศวันรับสมัครเลือกตั้งและสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง

ส่วนที่ ๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนที่ ๓ การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง ส่วนที่ ๕ การจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนที่ ๖ การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ของหมวด ๔ การสมัครรับเลือกตั้ง ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
หมวด ๕
การดำเนินการเลือกตั้ง

ข้อ ๑๓ ให้นำความใน ส่วนที่ ๑ บัตรเลือกตั้ง ส่วนที่ ๒ หีบบัตรเลือกตั้ง ส่วนที่ ๓ การดำเนินงาน

ก่อนวันเลือกตั้ง ส่วนที่ ๔ การดำเนินงานในวันเลือกตั้ง ส่วนที่ ๕ การลงคะแนนเลือกตั้ง ส่วนที่ ๖ การ

ดำเนินการหลังปิดการลงคะแนน ของหมวด ๕ การดำเนินการเลือกตั้ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง

ข้อ ๑๔ ให้นำความในหมวด ๖ การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดย

อนุโลม
หมวด ๗
การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

ข้อ ๑๕ ให้นำความใน ส่วนที่ ๑ การลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ส่วนที่ ๒

การลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ส่วนที่ ๓ การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง ของ

หมวด ๗ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๘
การประกาศผลการเลือกตั้ง

ข้อ ๑๖ ให้นำความในส่วนที่ ๑ การรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการรวม

คะแนนเลือกตั้ง ส่วนที่ ๒ การประกาศผลการเลือกตั้งของหมวด ๘ การประกาศผลการเลือกตั้ง ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๙
การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง

ข้อ ๑๗ ให้นำความในส่วนที่ ๑ การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ส่วนที่ ๒

การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ส่วนที่ ๓ การเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ของหมวด ๙ การเปลี่ยน

ที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผล

การเลือกตั้งของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐

มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การเก็บรักษาและการทำลายบัตรเลือกตั้ง
และเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ข้อ ๑๘ ให้นำความในหมวด ๑๐ การเก็บรักษาและการทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้งของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๑
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง แผนผังที่เลือกตั้ง
และแบบพิมพ์

ข้อ ๑๙ ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง แผนผังที่เลือกตั้ง และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้ โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่อ) .......................................
(นายอภิชาต สุขัคคานนท์)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง