กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour and Social Welfare) และหน่วยงานใต้สังกัด

ข่าวทั่วไป ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- พุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 11:02:16 น.
กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์ http://www.mol.go.th
กระทรวงแรงงานมีหน่วยงานใต้สังกัด 6 หน่วยงาน  ดังนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

Office of the Permanent Secretary Ministry of Labour and Social Welfare
เว็บไซต์: ไม่มี
ที่อยู่: ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-248-5558

Address: Office of the Permanent Secretary Thanon Mitmaitri, Dindaeng, Bangkok 10400

Tel. 0 2248 5558
2. กรมการจัดหางาน
Department of Employment
เว็บไซต์: http://www.doe.go.th
ที่อยู่: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Address: Thanon Mitmaitri Dindaeng Bangkok e-mail : www.doe.go.th Tel. : 0 2247 9423

3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare
เว็บไซต์: http://www.labour.go.th
ที่อยู่: ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Address: Thanon Mitmaitri, Dindaeng, Bangkok e-mail : pr_webmaster@dlpw.go.th
Tel. : 0 2245 4310
4. สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office
เว็บไซต์: http://www.sso.go.th
ที่อยู่: 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 อีเมล์  webmaster[at
]sso.go.th
Address: 88/28 Moo 4 Thanon Tivanonth Nonthaburi 11000 Tel. : 0 2968 9880
5. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Department of Skill Development
เว็บไซต์: http://www.dsd..go.th
ที่อยู่: ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Address: Thanon Mitmaitri Dindaeng Bangkok e-mail : info@dsd.go.th Tel. : 0 2248 3393

6. สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
Office of the Minister Ministry of Labour
เว็บไซต์: ไม่มี
ที่อยู่: ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Address: Thanon Mitmaitri Dindaeng 10400
--นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย 2550-2551 กรมประชาสัมพันธ์--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง